Vad innebär direktupphandling?

Vad innebär direktupphandlingsgränsen?

Direktupphandlingsgränsen är en i lag fastställd procentsats av tröskelvärdet. En upphandlande myndighet eller enhet får direktupphandla om värdet av en upphandling inte överstiger denna gräns under ett räkenskapsår. Direktupphandlingsgränsernas storlek skiljer sig åt mellan de olika upphandlingslagarna, men i övrigt är reglerna för direktupphandling desamma. Direktupphandlingsgränsen justeras vartannat år.