Upphandling av Markskötsel Löfsta bruk

Statens fastighetsverk, STOCKHOLM

Entreprenaden avser skötsel av hårdgjorda ytor, vegetation, renhållning, tillsyn och snöröjning inom området. Lövstabruk är ett byggnadsminne med skyddsföreskrifter för bevarande av kulturvärden. Kraven för ett gott skötselresultat är högt ställda. I uppdraget ingår bland annat beskärningsarbeten av träd bland annat fruktträd, formklippning av träd och häckar, skötsel av planteringsytor med buskar, klätterväxter, perenner och lökväxter, skötsel av blomsterurnor och vattenanläggningar samt gräsklippning och slåtter.

Sista ansökningsdag

Avbruten (2018-02-20)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2018-02-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

71/18