Ystads kommuns upphandlingar Verksamhetsutveckling i skolorganisation utifrån prioriterade områden

Verksamhetsutveckling i skolorganisation utifrån prioriterade områden

Ystads kommun, Ystad

Allmän information

Allmän inbjudan

Ystads kommun, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning gällande Verksamhetsutveckling i skolorganisation utifrån prioriterade områden ref.nr 2022-02-23. 

Målsättningen med det uppdrag Ystads kommun efterfrågar är att insatsen ska utmynna i en effektiv skolorganisation i samklang, där medarbetarna i organisationen känner tillit till både organisationens utformning, dess professioner, ledning och styrning.

Medarbetarna har en gemensam upplevelse av organisationen och dess olika enheter och dess roller och funktioner. Det finns gemensamma och uttalade överenskommelser kring mål och prioriteringar. Det finns en tydlig struktur för en effektiv resultatstyrd organisation där mål utgår från organisationen och enheternas identifierade behov.

Första delen av uppdraget innebär att en kartläggning genomförs för att skapa ett nuläge. Nuläget ska synliggöra medarbetarnas upplevelse av organisationens utformning och effektivitet, samarbete mellan organisationens enheter och medarbetarnas upplevelse av sin egen roll och delaktighet.

Syftet med kartläggningen är att skapa ett underlag för fortsatt utveckling och eventuella förändringar av organisation, kommunikationsvägar och samarbetsstrukturer. Kartläggningen ska genomföras på ett sätt så att den skapa en upplevelse av delaktighet från berörda medarbetare med ambition att skapa förståelse för vidare arbete utifrån målet med uppdraget.

Metod för kartläggning innefattar både enkät till samtliga berörda medarbetare samt samtal med urval och nyckelpersoner. Kartläggningen genomförs och sammanställs av leverantör medan uppdragsgivare är delaktig vid analys och vidare planering av fortsatt arbete utifrån kartläggningens resultat. 

Andra delen av uppdraget innebär en insats som är riktad mot två av förvaltningens rektorsgrupper, rektorer i förskola och grundskola. Målet med insatsen är att formulera spelregler för gruppens arbete i syftet att öka tillit inom gruppen och skapa samsyn vad gäller gruppens uppdrag. Den processinriktade insatsen utgår från teamutveckling där teori och metod vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Insatsen ska utmynna i konkreta åtaganden, som kontinuerligt följs upp av leverantören under 3-4 månader.

Den tredje delen av uppdraget innebär att leverantör och uppdragsgivare tillsammans tar fram ett för organisationen effektstyrt strategiskt utvecklingsarbete, som genomsyrar hela skolorganisationens samtliga enheter, inkluderat central förvaltning. Målet med uppdraget är att skapa en modern organisation för ett strategiskt utvecklingsarbete som även ska kopplas samman med organisationens redan befintliga system för dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete, Stratsys. Syftet är en mer effektiv och uppdragstrogen process vad gäller mål och resultatstyrning tillsammans med systematiskt kvalitetsarbete, där aktiviteter på olika nivåer och inom olika enheter tillsammans bidrar till ökad kvalité och resultat, för organisationens uppdrag.

Denna direktupphandling ska leda till ett avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligt villkor i detta underlag.

Upphandlande myndighet

Ystads kommun,

Org. nr 212000-1181

Nya Rådhuset, Österportstorg

271 80 YSTAD

Upphandlande myndighet benämns hädanefter Beställaren.

Allmän information om upphandlingen

Anbud lämnas via systemet Mercell direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet Mercell direktupphandlingar.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som lämnat det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå av anbudet som ska innehålla en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget. Anbudsgivaren ska vara verksam inom efterfrågat område och ska med minst en referens, gärna flera, kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag. Uppdragen ska motsvara den tjänst som beskrivs i detta underlag och ska ha utförts under de tre (3) senaste åren.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Kravspecifikation av tjänst

Den som genom leverantören får i uppdrag att genomföra insatsen ska ha dokumenterad egen erfarenhet av arbete inom ledarskap, skola och skolutveckling.  

Leverantören ska ha kunskap och erfarenhet av att ha genomfört liknande verksamhetsutveckling inom kommunal skolförvaltning som innefattar såväl kartläggning, teamutveckling som utveckling av metod för strategiskt och systematiskt utvecklingsarbete.

Leverantören ska ha minst två referenser där leverantören har genomfört samtliga tre ovanstående uppdrag. Leverantören ska ha erfarenhet av att ha genomfört uppdragen i både minder och större kommuner. 

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt. I priset ska samtliga kostnader ingå för att genomföra uppdraget.

Utvärdering

Den upphandlande myndigheten kommer att tilldela den anbudsgivare vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska utvärderas enligt följande grund: Bästa förhållandet mellan pris och kvalié.

Vad gäller bedömning av kvalité viktas goda referenser gällande liknande arbete, goda resultat från tidigare uppdrag, och för uppdraget relevanta arbeten samt utföranrens erfarenhet av ledning, skola och skolutveckling högst.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-02-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-02-23