Ystads kommuns upphandlingar Upphandling av legitimerade sjuksköterskor sommaren 2022-2

Upphandling av legitimerade sjuksköterskor sommaren 2022-2

Ystads kommun, Ystad

Allmän information

Ystads kommun, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning gällande legitimerade sjuksköterskor i enlighet med detta anbudsunderlag.

Denna direktupphandling ska leda till ett avtal som tecknas med en eller flera leverantörer. Anbudsgivning sker enligt villkor i detta underlag.

Ystads kommun, som är juridisk motpart, är fortsättningsvis benämnd upphandlande myndighet/beställaren och potentiella anbudsgivare är benämnd leverantören.

Upphandlande myndighet 

Ystads kommun   

Hemsjukvården

271 25 Ystad

Organisationsnummer: 212000-1181

Allmän information om upphandlingen

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2022-04-06 och lämnas via Mercell Direktupphandling. Anbud som kommer in på andra sätt kommer inte att beaktas.

Eventuella frågor ställs via Mercell Direktupphandling.

Anbudet ska vara giltigt i tre (3) månader efter sista anbudsdag.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilka anbudsgivare upphandlande myndighet kommer att teckna avtal med. Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå av anbudet som ska innehålla en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget. Anbudsgivaren ska vara verksam inom efterfrågat område och ska med minst en referens, gärna flera, kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag. Uppdragen ska motsvara den tjänst som beskrivs i detta underlag och ska ha utförts under de tre (3) senaste åren.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Kravspecifikation

Efterfrågade tjänster och omfattning

Upphandlande myndighet avser att hyra in legitimerade sjuksköterskor under perioden 220627 - 220821 enligt anbudsbilaga där inriktning och veckor för tjänstgöring framgår.

Anbudsgivaren ska säkerställa att offererad personal är kvalitetssäkrad genom CV, referenstagning, Intervju, kontroll hos IVO och Socialstyrelsen samt andra myndigheter i de fall detta är tillämpligt. Offererad personal ska ha B-körkort samt behärska svenska språket tillräckligt väl för att kunna utföra sitt uppdrag självständigt. Uppdraget kan innebära varierande placering, vilket styrs av verksamhetens behov.

Anbudsgivare ska bifoga CV, kopia på legitimation samt utdrag från IVO avseende offererad personal.

Till anbudet ska bifogas ifylld bilaga där omfattningen av anbudet, offererad personal samt offererade priser framgår.

Utvärdering

En helhetsbedömning av inkomna anbud kommer att göras och kommunen kommer att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. I bedömningen kommer pris, kompetens och erfarenhet att vara viktiga, varför en tydlig beskrivning ska lämnas i anbudet.

I bedömningen av kompetens och erfarenhet kommer vi att ta särskild hänsyn till erfarenhet inom den inriktning vi specificerat i bilagan.

I utvärderingen kommer vi även att ta hänsyn till i vilken omfattning anbudsgivaren kan möte våra behov eftersom vi bedömer kontinuitet som en viktig kvalitetsfaktor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

220321SSK