Ystads kommuns upphandlingar Upphandling av filterutrustning för tekniskt vatten

Upphandling av filterutrustning för tekniskt vatten

Ystads kommun, Ystad

Allmän information

Allmän inbjudan

Ystads kommun, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning gällande upphandling av filterutrustning för tekniskt vatten ref.nr projektnr I3421K Sjöhög.   

Genom att införa ett extra reningsteg kan Sjöhög ARV bidra till att säkra tillgången på dricksvatten genom att producera ett tekniskt vatten att använda för de interna processerna och därmed avlasta dricksvattenproduktionen.

En del av det extra reningssteget är filtrering för att avlägsna partikar. Detta är viktigt för att säkra övrig utrustning vid användande av tekniskt vatten.

Utgående avloppsvatten kommer att renas till ändamålsenlig kvalité vilket i första hand innebär att säkra arbetsmiljön för personalen som arbetar med driften på ledningsnätet, i pumpstationerna och på reningsverket. Det producerade tekniska vattnet ska hålla en kvalitet motsvarande god badvattenkvalitet.

För att kunna genomföra inköp av den här typen av teknik behövs upphandling som uppfyller kraven för LUF/LUFS (maximalt 1 200 000 kronor).

Denna direktupphandling ska leda till ett avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligt villkor i detta underlag.

Upphandlande myndighet

Ystads kommun,

Org. nr 212000-1181

Nya Rådhuset, Österportstorg

271 80 YSTAD

Upphandlande myndighet benämns hädanefter Beställaren.

Allmän information om upphandlingen

Anbud lämnas via systemet Mercell direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet Mercell direktupphandlingar.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som lämnat det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå av anbudet som ska innehålla en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget. Anbudsgivaren ska vara verksam inom efterfrågat område och ska med minst en referens, gärna flera, kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag. Uppdragen ska motsvara den tjänst som beskrivs i detta underlag och ska ha utförts under de tre (3) senaste åren.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Kravspecifikation av vara/tjänst

Filtrering av det tekniska vattnet måste ske på ett sätt så det inte stör reningsverkets övriga processer eller påverkar kvaliteten på utgående renat avloppsvatten negativt. 

Filtrering ska ske på vatten som kan innehålla rester av järnklorid, vilket utrustningen måste vara anpassad för att klara.

Utrustningen ska vara utformad med automatisk backspolning med separat utlopp för det som tvättats bort (rejektet), samt övrig teknik som behövs för att kunna möjliggöra fullständig rengöring. 

Utrustningen behöver vara utformad för att kunna filtrera 45 m3 vatten per timme då suspenderat material i inkommande vatten till filteranläggningen är 20 mg/l.

Utrustningen ska säkerställa att inga partiklar större än 10 micron passerar filtret.

Utrustningen ska vara utformad som en fristående enhet och får maximalt väga 1 700 kg vid full drift. Samt maximalt ha måtten; L 3000 mm, B 1200 mm, H 2000 mm.

Utrustningen ska vara utrustat med styrskåp och förberett för att kunna kopplas samman med scadan för driftinformation och larm.

Handhavandeutbildning ska ingå kostnadsfritt.

Serviceorganisationen ska kunna utföra platsbesök inom 24 timmar från konstaterat problem (helgfria vardagar).

Service ska ingå kostnadsfritt i 2 år. Fri support ska ingå i service.

Utrustningen ska vara levererad senast den 15 juni 2022. För varje förseningsvecka utgår vitessumma med 50 000 kr.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt. I priset ska samtliga kostnader ingå för att genomföra uppdraget.

Utvärdering

Den upphandlande myndigheten kommer att tilldela den anbudsgivare vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska utvärderas enligt följande grund:

Leveranstid - önskvärd senast 16 maj 2022

Arbetsmiljö och kemikalier - vid behov av kemikalietillsats vid rengöring av utrustningen prioriteras arbetsmiljön.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-02-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

Projektnr I3421K Sjöhög