Ystads kommuns upphandlingar Upphandling av desinfektionsutrustning för tekniskt vatten

Upphandling av desinfektionsutrustning för tekniskt vatten

Ystads kommun, Ystad

Allmän information

Allmän inbjudan

Ystads kommun, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning gällande upphandling av desinfektionsutrustning för tekniskt vatten ref.nr Projektnr I3421K Sjöhög.   

Genom att införa ett extra reningsteg kan Sjöhög ARV bidra till att säkra tillgången på dricksvatten genom att producera ett tekniskt vatten att använda för de interna processerna och därmed avlasta dricksvattenproduktionen.

En del av det extra reningssteget är desinfektion som avdödar eventuella smittämnen. Detta är viktigt för att säkra arbetsmiljön vid användande av tekniskt vatten.

Utgående avloppsvatten kommer att renas till ändamålsenlig kvalité vilket i första hand innebär att säkra arbetsmiljön för personalen som arbetar med driften på ledningsnätet, i pumpstationerna och på reningsverket. Det producerade tekniska vattnet ska hålla en kvalitet motsvarande god badvattenkvalitet.

För att kunna genomföra inköp av den här typen av teknik behövs upphandling som uppfyller kraven för LUF/LUFS (maximalt 1 200 000 kronor).

Denna direktupphandling ska leda till ett avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligt villkor i detta underlag.

Upphandlande myndighet

Ystads kommun,

Org. nr 212000-1181

Nya Rådhuset, Österportstorg

271 80 YSTAD

Upphandlande myndighet benämns hädanefter Beställaren.

Allmän information om upphandlingen

Anbud lämnas via systemet Mercell direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet Mercell direktupphandlingar.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som lämnat det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå av anbudet som ska innehålla en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget. Anbudsgivaren ska vara verksam inom efterfrågat område och ska med minst en referens, gärna flera, kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag. Uppdragen ska motsvara den tjänst som beskrivs i detta underlag och ska ha utförts under de tre (3) senaste åren.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Kravspecifikation av vara/tjänst

Desinfektion av det tekniska vattnet måste ske på ett sätt så det inte stör reningsverkets övriga processer eller påverkar kvaliteten på utgående renat avloppsvatten negativt. Särskilt behöver det biologiska reningssteget beaktas. 

Desinfektionen får inte försämra den fysiska arbetsmiljön, både avseende själva desinfekionen men också vid användande av det desinficerade vattnet.

Utrustningen behöver vara utformad för att kunna desinficera minst 75 000 m3 vatten per år.

Utrustningen behöver kunna desinficera filtrerat utgående renat avloppsvatten till motsvarande god badvatten kvalitet. 

Utrustningen ska producera ph-optimerad hypoklorsyra - pH nivån ska vara 6.5 (+ - 0.4)

Hypoklorsyran ska vara ren – det vill säga utan tillsatser.

Installation av utrustningen samt handhavandeutbildning ska ingå kostnadsfritt. 

Serviceorganisationen ska finnas inom 1 timme, samt alltid kunna utföra platsbesök inom 24 timmar från konstaterat problem (helgfria vardagar).

Service och underhåll ska ingå kostnadsfritt i 5 år. Fri support ska ingå i service.

Utrustningen ska vara installerad och i full drift senast den 31 augusti 2022. För varje förseningsvecka utgår vitessumma med 100 000 kr.

Kostnader för installation och utvärdering bekostas av leverantören.

Utrustningen ska kunna vara uppkopplad mot Internet och på så sätt kunna avläsa produktion/förbrukning mm.

Efter avslutad installation och utvärdering, dock senast 14 oktober 2022, ska en rapport skickas till beställaren som visar att utrustningen uppfyller ovan ställda krav.  

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt. I priset ska samtliga kostnader ingå för att genomföra uppdraget.

Utvärdering

Den upphandlande myndigheten kommer att tilldela den anbudsgivare vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska utvärderas enligt följande grund: (Bästa förhållande mellan pris och kvalitet/Pris/Kostnad)   

Leveranstid - önskvärd senast 1 juni 2022

Driftsatt och utvärderad funktion - önskvärd senast 15 juni 2022

Inställesetid - önskvärd inställesetid 6 timmar

Återkoppling på support - önskvärd 2 timmar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-02-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

Projektnr I3421K Sjöhög