Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal - Utplanteringsväxter, perenner, buskar, träd och barrotade perenner

Ramavtal - Utplanteringsväxter, perenner, buskar, träd och barrotade perenner

Örebro kommun, ÖREBRO

Inbjudan till anbudsgivning för utplanteringsväxter, perenner, buskar, träd och barrotade perenner

Välkomna att lämna anbud!

Leverans av utplanteringsväxter, perenner, buskar, träd och barrotade perenner

Inbjudan till anbudsgivning för utplanteringsväxter, perenner, buskar, träd och barrotade perenner

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på utplanteringsväxter, perenner, buskar och träd samt barrotade perenner för leverans till de upphandlande myndigheterna (UM). Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun är dock en UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal. Mer information om UM finns att läsa på respektive kommuns hemsida.

Avtalsperiodens längd är fyra år från och med tidigast 2022-06-07. Västra Mälardalens Energi och Miljö AB kommer att ansluta till varukorg 1 utplanteringsväxter 2023-07-01.

Volymer baseras på 2021 års inköpsstatistik. Total volym för fyra år är ca 8 000 000 SEK. För barrotade perenner är den totala volymen för fyra år ca 4 000 000 SEK. Ramavtalets maximala takvolym: 18 miljoner.

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnummer Upphandlande myndighet

556668-3586 Västra Mälardalens Energi och Miljö AB212000-1967 Örebro kommun556455-0910 Kungsörs Kommunteknik AB

Angiven uppskattad volym är ungefärlig och ska inte betraktas som bindande. Anbud lämnas för samtliga kommuner.

Behovet att variera växtsorter växlar utifrån trender, framtagning av nya sorter samt budgetanslag. Det kan innebära att beställningarnas variation mellan åren kan sträcka sig från att omfatta delar av det i upphandlingen prissatta utbudet och andra växtsorter till att beställningar begränsas helt eller delvis av stramare budgetutrymme. Varukorgarna som bifogas denna upphandling ska ses som ett exempel och motsvarar beställarens behov historiskt. Viss variation kommer att förekomma vid beställningarna som läggs efter avtalstecknandet.

Välkomna att lämna anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/41