Västra Götalandsregionen Värmeskåp till Alingsås Lasarett

Värmeskåp till Alingsås Lasarett

Västra Götalandsregionen

Anbudsinbjudan

Direktupphandling

Värmeskåp till Alingsås Lasarett RS 2019-04666

1 Direktupphandling av Värmeskåp till Alingsås Lasarett

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”).

Västra Götalands läns landsting inbjuder Er att lämna anbud avseende Beskriv kortfattat vad upphandlingen avser.Om upphandlingen omfattar ytterligare juridiska personer ska dessa anges.

Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett kontrakt med en leverantör.

Anbud ska lämnas på hela direktupphandlingen.

2 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Västra Götalands läns landsting, nedan kallad VGR. Ytterligare information finns på www.vgregion.se

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

3 Kravspecifikation

Värmeskåp för uppvärmning av vätskor, geldynor och dylikt.

- Fabriksinställd temperatur 42oC

- Inställbart 35-50 oC .

- Höjd 95 cm utan ben, bredd 66 cm, djup 64 cm.

- Skåpet ska utrustas med 2 lådor för vätskor och 2 hyllplan.  

Garantitid 2 år

Leveranstid

Frakt: Fritt till kund

Produkten skall vara CE-märkt enligt det medicintekniska regelverket

Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR)

Utöver ovan angivna produktspecifika krav ska anbudsgivaren även uppfylla kraven i nedan angivna dokument:

ALOS 05

Allmänna villkor

Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer

Allmänna kontraktsvillkor Etiskt och socialt ansvar

4 Administrativa föreskrifter

Nedanstående administrativa föreskrifter gäller för anbudsgivning. Anbudsgivare som inte följer föreskrifterna kan komma att få anbudet förkastat.

4.1 Anbudets form samt avlämnande

Anbudet ska lämnas i elektronisk form genom Tend Sign DU-modul och vara skrivet på svenska. Namn på behörig företrädare hos anbudsgivaren samt e-postadress ska framgå. Detta anges i bilaga 6. Leverantörsuppgifter.  

Förfrågningsunderlagets dokument ska vara sparade i ursprungsformatet, övriga bilagor ska vara sparade i allmänt kända format.

Det är möjligt att förändra lämnat anbud, genom att lägga till, ta bort eller byta ut redan inlämnade filer hur många gånger som helst, fram till och med sista anbudsdag och angiven tidpunkt.

Enbart enskilda filer kan tas emot av systemet och storleken på varje enskild fil som kan överföras till systemet är begränsad till 50 Mb.

4.2 Anbudstidens utgång

Anbud ska ha kommit in till VGR senast den 2019-07-11

4.3 Frågor och svar

Anbudsgivare uppmanas att hämta detta förfrågningsunderlag från VGR:s upphandlingssystem för att säkerställa att de får information om eventuella frågor och svar, förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden. Upphandlingssystemet nås via www.vgregion.se/inkop.

Frågor eller begäran om förtydliganden eller kompletteringar med anledning av upphandlingen ställs via VGR:s upphandlingssystem så snart som möjligt efter att anbudsgivare fått del av detta förfrågningsunderlag,. Frågor ställs under fliken ”Frågor och svar” för rubricerad upphandling. Om anbudsgivare vill ställa flera frågor underlättar det om dessa ställs var för sig i systemet.

VGR kommer att besvara eventuella frågor eller lämna förtydliganden eller kompletteringar via VGR:s upphandlingssystem. Endast svar lämnade på nyss angivna sätt är bindande för VGR. Anbudsgivare ansvarar för att denne tar del av de svar på frågor eller eventuella förtydliganden eller kompletteringar som publiceras på nyss angivna sätt.

4.4 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt under 3 månader efter sista anbudsdag.

4.5 Ersättning för anbudslämnande

VGR medger inte ersättning för upprättande av anbud.

5 Kommersiella villkor

5.1 Anbudspris

Pris ska anges i SEK exkl. moms. Priset ska inkludera samtliga åtagande och inga ytterligare avgifter kommer att godkännas.

6 Prövning av anbud

Vinnande anbud ska uppfylla de krav som anges för varan eller tjänsten, samt uppfylla de krav gällande anbudsgivaren som anges i LOU och punkt 6.2 och 6.3 se nedan.

Genom att lämna anbud accepterar anbudsgivare avtalsmallen och dess bilagor i sin helhet.

6.1 Uteslutning och kontroll av leverantörers lämplighet

6.2 Samarbete med Skatteverket

VGR samarbetar med Skatteverket för att arbeta förebyggande för att motverka att bl.a. svart arbetskraft används. Detta innebär att VGR kommer att begära in offentliga uppgifter om skattestatus från Skatteverket under upphandling och under avtalstiden.

Med uppgift om skattestatus menas uppgift om moms- och arbetsgivarregistrering, godkänd F-skatt, arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos kronofogden finns.

6.3 Uppförandekod för leverantörer

Sveriges Regioner och Landsting vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sedan 2010 samarbetar alla Landsting och Regioner i Sverige med detta arbete och en gemensam uppförandekod har tagits fram, se bilaga 3.

Anbudsgivaren ska ta del av uppförandekoden och, om denne tilldelas avtalet, ska anbudsgivaren utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med uppförandekoden. Som bevis på att anbudsgivaren har tagit del av uppförandekoden och åtar sig att utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med denna, ska sådan anbudsgivare som tilldelas avtal ge in undertecknad uppförandekod i samband med avtalstecknandet/beställningen.

Bilagor

1. Allmänna villkor 

2. Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer  

3. Allmänna kontraktsvillkor Etiskt och socialt ansvar

4. LCC blankett

5. Leverantörsuppgifter

2019-06-28

Sandra Andersson

sandra.m.andersson@vgregion.se

0724501125

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-07-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-07-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019- 04666