Västra Götalandsregionen Undersökningsmikroskop på golvstativ till Operation, barn Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Undersökningsmikroskop på golvstativ till Operation, barn Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Västra Götalandsregionen

Västra Götalands läns landsting inbjuder Er att lämna anbud på undersökningsmikroskop på golvstativ till operation, barn vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”).

Referens vid upphandling: RS 2019-06476

Villkor som ska anges i anbudet:

Garantitid

Leveransvillkor

Leveranstid

Fraktkostnader

CE-märkning

Produkten skall var CE-märkt enligt det medicintekniska regelverket

Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR)

Förebyggande underhåll under garantitiden.

Förslag på serviceavtal efter garantitidens slut.

Utbildningstillfällen

Samarbete med Skatteverket

VGR samarbetar med Skatteverket för att arbeta förebyggande för att motverka att bl.a. svart arbetskraft används. Detta innebär att VGR kommer att begära in offentliga uppgifter om skattestatus från Skatteverket under upphandling och under avtalstiden.

Med uppgift om skattestatus menas uppgift om moms- och arbetsgivarregistrering, godkänd F-skatt, arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos kronofogden finns.

Uppförandekod för leverantörer

Sveriges Regioner och Landsting vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sedan 2010 samarbetar alla Landsting och Regioner i Sverige med detta arbete och en gemensam uppförandekod har tagits fram, se bilaga 6.

Anbudsgivaren ska ta del av uppförandekoden och, om denne tilldelas avtalet, ska anbudsgivaren utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med uppförandekoden. Som bevis på att anbudsgivaren har tagit del av uppförandekoden och åtar sig att utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med denna, ska sådan anbudsgivare som tilldelas avtal ge in undertecknad uppförandekod i samband med anbudet.

Sekretess

Enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut sekretess under pågående upphandling till dess att tilldelningsbeslut har meddelats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats.

Om en anbudsgivare anser att vissa uppgifter i dennes anbud omfattas av sekretess även efter att upphandlingen har avslutats åligger det anbudsgivaren att i anbudet begära sekretess genom att dels precisera vilka exakta uppgifter i anbudet som anbudsgivaren anser omfattas av sekretess, dels precisera på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om respektive uppgift röjs.

VGR omfattas av offentlighetsprincipen. Varje gång en allmän handling begärs utlämnad görs en individuell sekretessprövning. Ett beslut att sekretessbelägga uppgifter i ett anbud kräver stöd i lag samt kan överklagas och slutligen prövas av domstol. Det faktum att en anbudsgivare har begärt sekretess är därmed inte någon garanti för att uppgiften ifråga kommer att omfattas av sekretess

Anbuds lämnande

Anbud ska lämnas elektroniskt via VGR:s upphandlingssystem som nås via www.vgregion.se/inkop.

Anbudets giltighet ska vara giltigt 2 månader efter sista anbudsdag.

De dokument som härrör ur förfrågningsunderlaget sparas i ursprungsformatet, övriga bilagor sparas i allmänt kända filformat. Observera att filformatet .zip eller andra komprimerade filformat inte kan lämnas i systemet. Enbart enskilda filer kan tas emot av systemet och storleken på varje enskild fil som kan överföras till systemet är begränsad till 50 Mb.

Det är möjligt att förändra lämnat anbud, genom att lägga till, ta bort eller byta ut redan inlämnade filer hur många gånger som helst, fram till och med anbudstidens utgång.

Observera, innan ni sänder in anbudet, kontrollera att ni i upphandlingssystemet är registrerade med rätt bolagsnamn, organisationsnummer, adressuppgifter, kontaktperson etc. Felaktiga uppgifter kan leda till att anbud inte kan antas.

Bilagor:

DU Allmänna kontraktsvillkor Etiskt och socialt ansvar.

DU Allmänna villkor E-handel.

DU LCC - Blankett.xlsx

Infoblad VGR samarbete med Skatteverket.

Kravspecifikation  1

Leverantörsuppgift - Blankett.

Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer.

2019-11-13

Annelie Gustafsson

0760-141 13 89

annelie.gustafsson@vgregion.se

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-11-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-06476