Västra Götalandsregionen Tjänst Nämndsekreterare, ärendehandläggning och styrelseadministration till Närhälsan

Tjänst Nämndsekreterare, ärendehandläggning och styrelseadministration till Närhälsan

Västra Götalandsregionen

Anbudsinbjudan

Direktupphandling

Nämndsekreterare, ärendehantering och styrelseadministration till Närhälsan Kansliavdelningen Regionens Hus Göteborg

RS 2019-04629

1 Nämndsekreterare, ärendehantering och styrelseadministration till Närhälsan Kansliavdelningen

Regionens Hus Göteborg

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”).

Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder Er att lämna anbud avseende tjänst Nämndsekreterare, ärendehantering och styrelseadministration till Närhälsan Kansliavdelningen Regionens Hus Göteborg.

Närhälsan Kansliavdelningen i Västra Götalandsregionen har behov av en (1) nämndsekreterare, omfattning 40 %.

Presentera en till fem (1 – 5) av de mest kvalificerade kandidaterna.

Avtalet planeras gälla från och med den 2019-08-26 till och med 2019-12-31.

Upphandlingen kommer att ligga till grund för kontrakt med en leverantör.

Anbud ska lämnas på hela direktupphandlingen.

2 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Västra Götalands läns landsting, nedan kallad VGR. Ytterligare information finns på www.vgregion.se

VGR tillämpar elektronisk handel och all fakturering till VGR kommer att ske med elektronisk faktura. Mer information om att vara leverantör till VGR, t ex hur e-handel och fakturering fungerar finns på http://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/inkop/

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

3 Kravspecifikation

Tjänst ingående i denna upphandling redovisas i bilaga 4, Uppdragsbeskrivning.

Villkor som ska anges i anbudet:

Referenser från de två (2) senaste uppdragen

CV

Offert

4 Administrativa föreskrifter

Nedanstående administrativa föreskrifter gäller för anbudsgivning. Anbudsgivare som inte följer föreskrifterna kan komma att få anbudet förkastat.

4.1 Anbudets form samt avlämnande

Anbudet med offert ska lämnas i elektronisk form genom Visma Direktupphandlingsmodul och vara skrivet på svenska. Namn på behörig företrädare hos anbudsgivaren samt e-postadress ska framgå. Detta anges i bilaga 5 Leverantörsuppgifter (ska bifogas anbudet).

Förfrågningsunderlagets dokument ska vara sparade i ursprungsformatet, övriga bilagor ska vara sparade i allmänt kända format. Offerten bör vara sparad i PDF-format. Observera att filformatet zip eller andra komprimerade filformat inte tillåts.

Det är möjligt att förändra lämnat anbud, genom att lägga till, ta bort eller byta ut redan inlämnade filer hur många gånger som helst, fram till och med sista anbudsdag och angiven tidpunkt.

Enbart enskilda filer kan tas emot av systemet och storleken på varje enskild fil som kan överföras till systemet är begränsad till 50 Mb.

4.2 Anbudstidens utgång

Anbud ska ha kommit in till VGR senast den 2019-08-11.

Anbud som inkommer till VGR efter anbudstidens utgång kommer inte att prövas.

4.3 Frågor och svar

Anbudsgivare uppmanas att hämta detta förfrågningsunderlag från VGR:s upphandlingssystem för att säkerställa att de får information om eventuella frågor och svar, förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden. Upphandlingssystemet nås via www.vgregion.se/inkop.

Frågor eller begäran om förtydliganden eller kompletteringar med anledning av upphandlingen ställs via VGR:s upphandlingssystem så snart som möjligt efter att anbudsgivare fått del av detta förfrågningsunderlag. Frågor ställs under fliken ”Frågor och svar” för rubricerad upphandling.

Om anbudsgivare vill ställa flera frågor underlättar det om dessa ställs var för sig i systemet.

VGR kommer att besvara eventuella frågor eller lämna förtydliganden eller kompletteringar via VGR:s upphandlingssystem. Endast svar lämnade på nyss angivna sätt är bindande för VGR. Anbudsgivare ansvarar för att denne tar del av de svar på frågor eller eventuella förtydliganden eller kompletteringar som publiceras på nyss angivna sätt.

4.4 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt under två (2) månader efter sista anbudsdag.

4.5 Ersättning för anbudslämnande

VGR medger inte ersättning för upprättande av anbud.

5 Sekretess

Enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut sekretess under pågående upphandling till dess att tilldelningsbeslut har meddelats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats.

Om en anbudsgivare anser att vissa uppgifter i dennes anbud omfattas av sekretess även efter att upphandlingen har avslutats åligger det anbudsgivaren att i anbudet begära sekretess genom att dels precisera vilka exakta uppgifter i anbudet som anbudsgivaren anser omfattas av sekretess, dels precisera på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om respektive uppgift röjs.

VGR omfattas av offentlighetsprincipen. Varje gång en allmän handling begärs utlämnad görs en individuell sekretessprövning. Ett beslut att sekretessbelägga uppgifter i ett anbud kräver stöd i lag samt kan överklagas och slutligen prövas av domstol. Det faktum att en anbudsgivare har begärt sekretess är därmed inte någon garanti för att uppgiften ifråga kommer att omfattas av sekretess.

Önskas sekretess på någon del av anbudet? Om ja, precisera vilka exakta uppgifter i anbudet som anses omfattas av sekretess och på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om uppgift röjs.

6 Kommersiella villkor

6.1 Anbudspris

Pris ska anges i SEK/h exkl. moms.

Priset inkluderar samtliga åtagande och inga ytterligare avgifter kommer att godkännas.

Offererat pris kommer att tillämpas under hela avtalsperioden.

För fakturering se villkor i bilaga 1, avtalsvillkor.

7 Prövning av anbud

Vinnande anbud ska uppfylla de krav som anges för varan eller tjänsten, samt uppfylla de krav gällande anbudsgivaren som anges i LOU och punkt 9 och 10 se nedan.

Genom att lämna anbud accepterar anbudsgivare avtalsmallen och dess bilagor i sin helhet.

8 Utvärdering av anbud

Efter anbudstidens utgång görs en helhetsbedömning av anbuden och utvärderas på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Beställande verksamhet utvärderar inkomna anbud och avgör lämpligast anbud som kommer att tilldelas kontraktet.

9 Samarbete med Skatteverket

VGR samarbetar med Skatteverket för att arbeta förebyggande för att motverka att bl.a. svart arbetskraft används. Detta innebär att VGR kommer att begära in offentliga uppgifter om skattestatus från Skatteverket under upphandling och under avtalstiden.

Med uppgift om skattestatus menas uppgift om moms- och arbetsgivarregistrering, godkänd F-skatt, arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos kronofogden finns.

Leverantör ska vara godkänd för F-skatt och ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende betalning för sociala avgifter och skatter. Utländsk leverantör ska uppfylla motsvarande registrering och skyldigheter i hemlandet.

10 Uppförandekod för leverantörer

Sveriges Regioner och Landsting vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sedan 2010 samarbetar alla Landsting och Regioner i Sverige med detta arbete och en gemensam uppförandekod har tagits fram, se bilaga 2.

Anbudsgivaren ska ta del av uppförandekoden och, om denne tilldelas avtalet, ska anbudsgivaren utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med uppförandekoden. Som bevis på att anbudsgivaren har tagit del av uppförandekoden och åtar sig att utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med denna, ska sådan anbudsgivare som tilldelas avtal ge in undertecknad uppförandekod i samband med avtalstecknandet.

Västra Götalandsregionen ser fram emot ert anbud.

Bilagor:

1. Avtalsvillkor

2. Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer  

3. Allmänna kontraktsvillkor Etiskt och socialt ansvar 

4. Uppdragsbeskrivning

5. Leverantörsuppgifter

6. Infoblad VGR samarbete med Skatteverket

2019-06-28

Gerd Rödin

gerd.rodin@vgregion.se

+46 70 3652732

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-08-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-06-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-04629