Västra Götalandsregionen Tjänst bemanning specialistsjuksköterskor till avd 323 Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus

Tjänst bemanning specialistsjuksköterskor till avd 323 Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus

Västra Götalandsregionen

Anbudsinbjudan

Direktupphandling

Tjänst bemanning specialistsjuksköterskor till avdelning 323 Drottning Silvias Barn - och Ungdomssjukhus Sahlgrenska Universitetsjukhuset

RS 2019-04147

1 Direktupphandling av bemanning specialistsjuksköterskor till avdelning 323 Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling/förenklat förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”).

Västra Götalands läns landsting inbjuder Er att lämna anbud avseende bemanning av

specialistsjuksköterskor dag/ kväll/natt till avdelning 323 Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

​Antal sjuksköterskor för uppdraget: 2 stycken.

Inriktning på avdelningen:

Vårdavdelning 323 bedriver hjärtsjukvård för såväl nyfödda bebisar som barn och ungdomar upp till 18 år. Avdelningen har planerad verksamhet med både utredning, behandling och hjärtkirurgi. Avdelning 323  tar även emot akuta patienter dygnet runt. 15 vårdplatser.

Se bilaga Förfrågan inför beställning av sjuksköterskor från bemanningsföretag . Blanketten ska besvaras och bifogas anbudet.

Avtalet planeras gälla från och med omgående till och med 2019-08-30

Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett kontrakt med en/flera leverantör/er.

Anbud ska lämnas på hela eller delar av direktupphandlingen.

2 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Västra Götalands läns landsting, nedan kallad VGR. Ytterligare information finns på www.vgregion.se

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

3 Kravspecifikation

För inriktning och krav på sjuksköterskan samt frågor och dokumentation som ska bifogas vid svar, se bilaga , ”Förfrågan och svar inför beställning av sjuksköterskor från bemanningsföretag

Anbudsgivaren ska ange i sitt anbud - namn på de offererade sjuksköterskor samt för vilken tidsperiod det gäller.

Med tanke på det tidigare mässlingsutbrottet behöver ni säkerställa att konsulterna är immuna innan de presenteras.

Instruktioner gällande utdrag ur Socialstyrelsen och HSAN/IVO/HOSP:

(se bilaga 4, Förfrågan och svar inför beställning av sjuksköterskor från bemanningsföretag)

Kontakta IVO tel: 010-7885000, Socialstyrelsen, rättsavdelningen tel: 075-2473000

Socialstyrelsen besvarar frågor om gällande behörighet. T. ex. uppgifter om legitimation, förskrivarkod och/eller specialistbevis, samt eventuella behörighetsinskränkningar som gäller för tillfället.

Uppgifterna hämtas ur registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, som finns kvar på Socialstyrelsen. Dessa frågor kan skickas till hosp@socialstyrelsen.se

IVO svarar på frågor som gäller om det finns tillsyns- och klagomålsärenden registrerad på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, alltså anmälningar gjorda till HSAN och tillsynsärenden i Socialstyrelsens/IVO:s diarium.

Dessa frågor kan skickas till kontrollavlegitimeradpersonal@ivo.se

Förfrågningar via denna e-post kommer att stängas ned och i stället ersättas med att du fyller i ett formulär via IVO:s webb för att begära uppgifter. Formuläret kommer finnas på följande länk:

https://www.ivo.se/for-yrkesverksamma/begaran-om-sokning-av-allmanna-handlingar/

Utdrag ur Socialstyrelsen ska inte vara äldre än sex (6) månader.

Villkor som ska anges i anbudet:

Bilaga , Förfrågan och svar med dokumentation enligt punkt 1-4

Bilaga , Leverantörsblankett (ifylld)

4 Administrativa föreskrifter

Nedanstående administrativa föreskrifter gäller för anbudsgivning. Anbudsgivare som inte följer föreskrifterna kan komma att få anbudet förkastat.

4.1 Anbudets form samt avlämnande

Anbudet med offert ska lämnas i elektronisk form genom Visma Direktupphandlingsmodul / Visma TendSign och vara skrivet på svenska. Namn på behörig företrädare hos anbudsgivaren samt e-postadress ska framgå. Detta anges i bilaga 5 Leverantörsuppgifter och ska medfölja anbudet.

Förfrågningsunderlagets dokument ska vara sparade i ursprungsformatet, övriga bilagor ska vara sparade i allmänt kända format. Offerten bör vara sparad i PDF-format. Observera att filformatet zip eller andra komprimerade filformat inte tillåts.

Det är möjligt att förändra lämnat anbud, genom att lägga till, ta bort eller byta ut redan inlämnade filer hur många gånger som helst, fram till och med sista anbudsdag och angiven tidpunkt.

Enbart enskilda filer kan tas emot av systemet och storleken på varje enskild fil som kan överföras till systemet är begränsad till 50 Mb.

4.2 Anbudstidens utgång

Anbud ska ha kommit in till VGR senast den 2019-06-16.

4.3 Frågor och svar

Anbudsgivare uppmanas att hämta detta förfrågningsunderlag från VGR:s upphandlingssystem för att säkerställa att de får information om eventuella frågor och svar, förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden. Upphandlingssystemet nås via www.vgregion.se/inkop.

Frågor eller begäran om förtydliganden eller kompletteringar med anledning av upphandlingen ställs via VGR:s upphandlingssystem så snart som möjligt efter att anbudsgivare fått del av detta förfrågningsunderlag. Frågor ställs under fliken ”Frågor och svar” för rubricerad upphandling. Om anbudsgivare vill ställa flera frågor underlättar det om dessa ställs var för sig i systemet.

VGR kommer att besvara eventuella frågor eller lämna förtydliganden eller kompletteringar via VGR:s upphandlingssystem. Endast svar lämnade på nyss angivna sätt är bindande för VGR. Anbudsgivare ansvarar för att denne tar del av de svar på frågor eller eventuella förtydliganden eller kompletteringar som publiceras på nyss angivna sätt.

4.4 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt under två (2) månader efter sista anbudsdag.

4.5 Ersättning för anbudslämnande

VGR medger inte ersättning för upprättande av anbud.

5 Sekretess

Enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut sekretess under pågående upphandling till dess att tilldelningsbeslut har meddelats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats.

Om en anbudsgivare anser att vissa uppgifter i dennes anbud omfattas av sekretess även efter att upphandlingen har avslutats åligger det anbudsgivaren att i anbudet begära sekretess genom att dels precisera vilka exakta uppgifter i anbudet som anbudsgivaren anser omfattas av sekretess, dels precisera på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om respektive uppgift röjs.

VGR omfattas av offentlighetsprincipen. Varje gång en allmän handling begärs utlämnad görs en individuell sekretessprövning. Ett beslut att sekretessbelägga uppgifter i ett anbud kräver stöd i lag samt kan överklagas och slutligen prövas av domstol. Det faktum att en anbudsgivare har begärt sekretess är därmed inte någon garanti för att uppgiften ifråga kommer att omfattas av sekretess.

Önskas sekretess på någon del av anbudet? Om ja, precisera vilka exakta uppgifter i anbudet som anses omfattas av sekretess och på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om uppgift röjs.

6 Kommersiella villkor

6.1 Anbudspris

Pris max 630 kr/h enligt ramavtal.

Pris ska anges i SEK/h exkl. moms. Priset inkluderar samtliga åtagande och inga ytterligare avgifter kommer att godkännas.

Fast timersättning till leverantören kommer att tillämpas.

Offererat pris kommer att tillämpas under hela avtalsperioden.

För fakturering se villkor i bilaga 1, avtalsvillkor.

7 Prövning av anbud

Vinnande anbud ska uppfylla de krav som anges för tjänsten, samt de krav gällande anbudsgivaren som anges i LOU och punkt 9 och 10 se nedan.

Genom att lämna anbud accepterar anbudsgivare avtalsmallen och dess bilagor i sin helhet.

8 Utvärdering

1.       Pris

2.       Kontinuitet

3.       Erforderliga underlag ska vara bifogade med anbudet

Kvalificerade anbud kommer att utvärderas efter lägsta pris. Därefter utvärderas de kvalificerade anbuden utefter bemanning över hela perioden och/eller antal sjuksköterskor/läkare som kan erbjudas.

En samlad bedömning görs av anbud som uppfyller samtliga ska-krav och utvärderas enligt ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Då Beställaren eftersträvar kontinuitet vid nyttjande av konsulter är det av stor betydelse att

Leverantören kan tillhandahålla en och samma konsult under hela uppdragsperioden. Med kontinuitet menas att antal konsulter bör begränsas.

Beställaren har rätt att meddela Leverantören att man inte godkänner viss konsult.

Leverantören ska därefter inte föreslå denna konsult till uppdrag inom avropande verksamhet.

9 Samarbete med Skatteverket

VGR samarbetar med Skatteverket för att arbeta förebyggande för att motverka att bl.a. svart arbetskraft används. Detta innebär att VGR kommer att begära in offentliga uppgifter om skattestatus från Skatteverket under upphandling och under avtalstiden.

Med uppgift om skattestatus menas uppgift om moms- och arbetsgivarregistrering, godkänd F-skatt, arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos kronofogden finns.

Utländsk leverantör ska uppfylla motsvarande registrering och skyldigheter i hemlandet.

10 Uppförandekod för leverantörer

Sveriges Regioner och Landsting vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sedan 2010 samarbetar alla Landsting och Regioner i Sverige med detta arbete och en gemensam uppförandekod har tagits fram, se bilaga 2.

Anbudsgivaren ska ta del av uppförandekoden och, om denne tilldelas avtalet, ska anbudsgivaren utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med uppförandekoden. Som bevis på att anbudsgivaren har tagit del av uppförandekoden och åtar sig att utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med denna, ska sådan anbudsgivare som tilldelas avtal ge in undertecknad uppförandekod i samband med avtalstecknandet/beställningen.

Västra Götalandsregionen ser fram emot ert anbud.

Bilagor:

1. Avtalsvillkor

2. Förfrågan och svar inför beställning av sjuksköterskor från bemanningsföretag 

3. Infoblad VGR samarbete med Skatteverket

4.Leverantörsuppgifter (ska fyllas i och medfölja anbudet)

5. Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer 

​2019-06-05

Charlotta Dahlgren

​charlotta.dahlgren@vgregion.se

​mobil: 070-082 48 63

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-06-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-06-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-04147