Västra Götalandsregionen Pannlampa till Folktandvården Borås Västra Götalandsregionen

Pannlampa till Folktandvården Borås Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Anbudsinbjudan

Direktupphandling

Pannlampa till Folktandvården Borås Västra Götalandsregionen

RS 2020-01670

1 Direktupphandling av Pannlampa till Folktandvården Borås Västra Götalandsregionen

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”).

Västra Götalands läns landsting inbjuder Er att lämna anbud avseende Pannlampa till Folktandvården Borås Västra Götalandsregionen

Avtalet gäller X år från och med den 2020-MM-DD och upphör att gälla utan föregående uppsägning vid av avtalstidens utgång. 

Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett avtal på ett köp med en leverantör.

Anbud ska lämnas på hela direktupphandlingen.

2 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Västra Götalands läns landsting, nedan kallad VGR. Ytterligare information finns på www.vgregion.se

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

3 Kravspecifikation

Produkter ingående i denna upphandling redovisas i bilaga 7, alternativt att man här beskriver produkterna inklusive förbrukningsmaterial/tillbehör och service.

Tänk på att anbud ska innehålla t ex artikelnummer, namn på produkten, pris, garanti, leveransvillkor

Se bilaga 7. Kravspecifikation och Svarsbilaga RS 2020-01670 som ska fyllas i och besvaras.

Villkor som ska anges i anbudet:

Anbud ska vara skrivet på svenska

Anbud/offert i pdf format ska vara giltig i 2 månader efter anbudstidens utgång

Ange ordermail, dit ev beställning skall skickas

Garantitid 2 år eller mer

Leveransvillkor Incoterms 2020 DDP

Leveranstid

Produkten skall vara CE-märkning enligt det medicintekniska regelverket på svenska

Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR)

Förebyggande underhåll under garantitiden.

Förslag på serviceavtal efter garantitidens slut.

Utbildningstillfällen

4 Administrativa föreskrifter

Nedanstående administrativa föreskrifter gäller för anbudsgivning. Anbudsgivare som inte följer föreskrifterna kan komma att få anbudet förkastat.

4.1 Anbudets form samt avlämnande

Anbudet med offert ska lämnas i elektronisk form genom Visma Direktupphandlingsmodul och vara skrivet på svenska. Namn på behörig företrädare hos anbudsgivaren samt e-postadress för ordermottagande ska framgå.

Om produktens tillbehör skall in i MP 2.0 Detta anges i bilaga 6. DU LCC – Blankett 

Förfrågningsunderlagets dokument ska vara sparade i ursprungsformatet, övriga bilagor ska vara sparade i allmänt kända format.

Offerten bör vara sparad i PDF-format. Observera att filformatet zip eller andra komprimerade filformat inte tillåts.

Det är möjligt att förändra lämnat anbud, genom att lägga till, ta bort eller byta ut redan inlämnade filer hur många gånger som helst, fram till och med sista anbudsdag och angiven tidpunkt.

Enbart enskilda filer kan tas emot av systemet och storleken på varje enskild fil som kan överföras till systemet är begränsad till 50 Mb.

Anbud ska vara skrivet på svenska

4.2 Anbudstidens utgång

Anbud ska ha kommit in till VGR senast den 2020-04-02

4.3 Frågor och svar

Anbudsgivare uppmanas att hämta detta förfrågningsunderlag från VGR:s upphandlingssystem för att säkerställa att de får information om eventuella frågor och svar, förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden. Upphandlingssystemet nås via www.vgregion.se/inkop.

Frågor eller begäran om förtydliganden eller kompletteringar med anledning av upphandlingen ställs via VGR:s upphandlingssystem så snart som möjligt efter att anbudsgivare fått del av detta förfrågningsunderlag. Frågor ställs under fliken ”Frågor och svar” för rubricerad upphandling. Om anbudsgivare vill ställa flera frågor underlättar det om dessa ställs var för sig i systemet.

VGR kommer att besvara eventuella frågor eller lämna förtydliganden eller kompletteringar via VGR:s upphandlingssystem. Endast svar lämnade på nyss angivna sätt är bindande för VGR. Anbudsgivare ansvarar för att denne tar del av de svar på frågor eller eventuella förtydliganden eller kompletteringar som publiceras på nyss angivna sätt.

4.4 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt under två (2) månad efter sista anbudsdag.

4.5 Ersättning för anbudslämnande

VGR medger inte ersättning för upprättande av anbud.

5 Sekretess

Enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut sekretess under pågående upphandling till dess att tilldelningsbeslut har meddelats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats.

Om en anbudsgivare anser att vissa uppgifter i dennes anbud omfattas av sekretess även efter att upphandlingen har avslutats åligger det anbudsgivaren att i anbudet begära sekretess genom att dels precisera vilka exakta uppgifter i anbudet som anbudsgivaren anser omfattas av sekretess, dels precisera på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om respektive uppgift röjs.

VGR omfattas av offentlighetsprincipen. Varje gång en allmän handling begärs utlämnad görs en individuell sekretessprövning. Ett beslut att sekretessbelägga uppgifter i ett anbud kräver stöd i lag samt kan överklagas och slutligen prövas av domstol. Det faktum att en anbudsgivare har begärt sekretess är därmed inte någon garanti för att uppgiften ifråga kommer att omfattas av sekretess.

Önskas sekretess på någon del av anbudet? Om ja, precisera vilka exakta uppgifter i anbudet som anses omfattas av sekretess och på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om uppgift röjs.

6 Kommersiella villkor

6.1 Anbudspris

Pris ska anges i SEK exkl. moms.

Priset inkluderar samtliga åtagande och inga ytterligare avgifter kommer att godkännas.

7 Prövning av anbud

Vinnande anbud ska uppfylla de krav som anges för varan samt uppfylla de krav gällande anbudsgivaren som anges i LOU och punkt 6.1 och 6.2 se nedan.

Genom att lämna anbud accepterar anbudsgivare avtalsmallen och dess bilagor i sin helhet.

8 Utvärdering av anbud

Avtal kommer att tecknas med den leverantör vars kvalificerat anbud anses vara bäst lämpad efter en helhetsbedömning av verksamheten gällande uppfyllande av följande kriterier: pris, maskinens tekniska egenskaper, leverantörens support och service.

9 Samarbete med Skatteverket

VGR samarbetar med Skatteverket för att arbeta förebyggande för att motverka att bl.a. svart arbetskraft används. Detta innebär att VGR kommer att begära in offentliga uppgifter om skattestatus från Skatteverket under upphandling och under avtalstiden.

Med uppgift om skattestatus menas uppgift om moms- och arbetsgivarregistrering, godkänd F-skatt, arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos kronofogden finns.

Leverantör ska vara godkänd för F-skatt och ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende betalning för sociala avgifter och skatter. Utländsk leverantör ska uppfylla motsvarande registrering och skyldigheter i hemlandet.

10 Uppförandekod för leverantörer

Sveriges Regioner och Landsting vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sedan 2010 samarbetar alla Landsting och Regioner i Sverige med detta arbete och en gemensam uppförandekod har tagits fram, se bilaga nedan.

Anbudsgivaren ska ta del av uppförandekoden och, om denne tilldelas avtalet, ska anbudsgivaren utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med uppförandekoden. Som bevis på att anbudsgivaren har tagit del av uppförandekoden och åtar sig att utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med denna, ska sådan anbudsgivare som tilldelas avtal ge in undertecknad uppförandekod i samband med anbudet.

Utöver ovan angivna produktspecifika krav ska anbudsgivaren även uppfylla kraven i nedan angivna dokument:

Västra Götalandsregionen ser fram emot ert anbud.

Bilagor:

1. Sveriges regioners uppförandekod för leverantörer

2. DU Allmänna kontraktsvillkor Etiskt och socialt ansvar

3. DU Allmänna villkor E-handel

4. DU Allmänna villkor – leverans av varor 

5. Infoblad VGR samarbete med Skatteverket

6. DU LCC – Blankett

7. Kravspecifikation och Svarsbilaga RS 2020-01670

2020-03-17

Alva Aspehed

0767-915623

alva.aspehed@vgregion.se

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2020-01670