Västra Götalandsregionen Elcyklar till Hållbart resande Väst

Elcyklar till Hållbart resande Väst

Västra Götalandsregionen

Anbudsinbjudan

Direktupphandling

Elcyklar till Hållbart resande Väst RS 2019-04299

1 Direktupphandling av Elcyklar till Hållbar resande Väst (HRV).

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”).

Västra Götalands läns landsting inbjuder Er att lämna anbud avseende 160-200 stycken elcyklar till Hållbart resande Väst. Hållbart resande Väst  (HRV) genomför ett flertal olika prova-på-projekt som riktar sig till invånare i regionen. Under hösten 2019 vill HRV erbjuda maximalt 200 stycken invånare att testa att elcykla till sitt arbete under 1-3 månader för att visa på möjligheten till nya resvanor, där leverantören efter provperioden tar tillbaka elcyklarna. 

Datum när cyklarna kan levereras ska finnas med vid inlämnandet av anbudet.

Provperioden är mellan September – December.

Verksamheten behöver tid att dela ut cyklarna innan provperiodens start.

Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett kontrakt med en leverantör.

Anbud ska lämnas på hela direktupphandlingen.

2 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Västra Götalands läns landsting, nedan kallad VGR. Ytterligare information finns på www.vgregion.se

Förfrågningsunderlaget/Anbudsinbjudan innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

3 Kravspecifikation

Leverantören får inkoma med förslag på leasingavtal för elcyklar om 1-3 månaders leasing under september till december 2019.. Minst följande ska ingå i leasingavtalet:

Cykelhandlaren/leverantören tar fram leasingavtal mellan cykelhandlaren och respektive elcyklist.

Leasingvtalet undertecknas av respektive elcyklist vid utlämning av elcykeln.

I leasingavtalet mellan elcyklisten och cykelhandlaren/leverantören ska minst följande framgå:

- Vad som kvitteras ut, d.v.s cykel och dess tillbehör

- Giltlighetstid (1,2 eller 3 månader)

- Att avtalet är personligt och inte kan överlåtas

- Att elcyklisten är personligt ansvarig för cykel och dess utrustning. Om något skulle hända (skada/stöld) som inte innefattas av garantin står cyklisten själv för det genom t.ex hemförsäkring eller extra försäkring genom cykelhandlaren. Vid fel som omfattas av garanti ska leverantören se till att en ersättningscykel finns.

- Att all cykling sker på egen risk och att varken Västra Götalandsregionen, arbetsgivaren eller cykelhandlaren-/ tillverkaren är ansvarig

- Ev. utköpserbjudande eller liknande

Cykel- och leveransspecifikation, Elcykelprojekt 2019

- Elcykeln ska vara nytillverkad

- Leverans med batteri och laddare. Batteriet ska vara lås- och avtagbart.

- Batteriets räckvidd ska vara minst 50 km per laddning för en person på upp till 100 kg (11Ah, 36V)

- Laddaren ska inte kräva att batteriet är monterat på cykeln utan gå att ladda fristående.

- Laddaren ska vara automatisk och slå ifrån vid fullt batteri. Laddningstid till fullt laddat batteri ska inte överstiga 6 timmar.

- Elmotor som endast aktiveras när man trampar och som endast tillför extra kraft upp till 25km/h

- Minst 2 olika varianter av cyklar att välja på

- Minst 3 växlar

- Ringklocka, godkänt lås, belysning och reflexer

- Stöldskyddsregistrerade

- CE-märkta

- Leverans i körbart skick

- Leverans av cyklar till arbetsplatserna där testcyklister valts ut (2-4st platser i Västra Götaland)

- Upphämtning av cyklar vid arbetsplatserna där testcyklister valts ut efter avslutad provperiod.

- Prova-på-period i 1-3 månader

- Om möjligt, option på att köpa loss cykeln efter prova-på-perioden, alternativt rabatt.

Utöver ovan angivna produktspecifika krav ska anbudsgivaren även uppfylla kraven i nedan angivna dokument:

ALOS 05 

Allmänna villkor 

Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer

Allmänna kontraktsvillkor Etiskt och socialt ansvar

4 Administrativa föreskrifter

Nedanstående administrativa föreskrifter gäller för anbudsgivning. Anbudsgivare som inte följer föreskrifterna kan komma att få anbudet förkastat.

4.1 Anbudets form samt avlämnande

Anbudet ska lämnas i elektronisk form genom Tend Sign DU-modul och vara skrivet på svenska. Namn på behörig företrädare hos anbudsgivaren samt e-postadress ska framgå. Detta anges i bilaga 6. Leverantörsuppgifter.

Förfrågningsunderlagets dokument ska vara sparade i ursprungsformatet, övriga bilagor ska vara sparade i allmänt kända format. Observera att filformatet zip eller andra komprimerade filformat inte tillåts.

Det är möjligt att förändra lämnat anbud, genom att lägga till, ta bort eller byta ut redan inlämnade filer hur många gånger som helst, fram till och med sista anbudsdag och angiven tidpunkt.

4.2 Anbudstidens utgång

Anbud ska ha kommit in till VGR senast den 2019-08-23

4.3 Frågor och svar

Anbudsgivare uppmanas att hämta detta förfrågningsunderlag från VGR:s upphandlingssystem för att säkerställa att de får information om eventuella frågor och svar, förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden. Upphandlingssystemet nås via www.vgregion.se/inkop.

Frågor eller begäran om förtydliganden eller kompletteringar med anledning av upphandlingen ställs via VGR:s upphandlingssystem så snart som möjligt efter att anbudsgivare fått del av detta förfrågningsunderlag,. Frågor ställs under fliken ”Frågor och svar” för rubricerad upphandling. Om anbudsgivare vill ställa flera frågor underlättar det om dessa ställs var för sig i systemet.

VGR kommer att besvara eventuella frågor eller lämna förtydliganden eller kompletteringar via VGR:s upphandlingssystem. Endast svar lämnade på nyss angivna sätt är bindande för VGR. Anbudsgivare ansvarar för att denne tar del av de svar på frågor eller eventuella förtydliganden eller kompletteringar som publiceras på nyss angivna sätt.

4.4 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt under 3 månader efter sista anbudsdag.

4.5 Ersättning för anbudslämnande

VGR medger inte ersättning för upprättande av anbud.

5 Kommersiella villkor

5.1 Anbudspris

Pris ska anges i SEK exkl. moms. Priset ska inkludera samtliga åtagande och inga ytterligare avgifter kommer att godkännas.

6 Prövning av anbud

Vinnande anbud ska uppfylla de krav som anges för varan eller tjänsten, samt uppfylla de krav gällande anbudsgivaren som anges i LOU och punkt 6.2 och 6.3 se nedan.

​Utvädering kommer ske efter lägsta pris samt när (i september) leverantörn har möjlighet att leverera cyklar.

Genom att lämna anbud accepterar anbudsgivare avtalsmallen och dess bilagor i sin helhet.

6.1 Uteslutning och kontroll av leverantörers lämplighet

6.2 Samarbete med Skatteverket

VGR samarbetar med Skatteverket för att arbeta förebyggande för att motverka att bl.a. svart arbetskraft används. Detta innebär att VGR kommer att begära in offentliga uppgifter om skattestatus från Skatteverket under upphandling och under avtalstiden.

Med uppgift om skattestatus menas uppgift om moms- och arbetsgivarregistrering, godkänd F-skatt, arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos kronofogden finns.

6.3 Uppförandekod för leverantörer

Sveriges Regioner och Landsting vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sedan 2010 samarbetar alla Landsting och Regioner i Sverige med detta arbete och en gemensam uppförandekod har tagits fram, se bilaga 3.

Anbudsgivaren ska ta del av uppförandekoden och, om denne tilldelas avtalet, ska anbudsgivaren utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med uppförandekoden. Som bevis på att anbudsgivaren har tagit del av uppförandekoden och åtar sig att utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med denna, ska sådan anbudsgivare som tilldelas avtal ge in undertecknad uppförandekod i samband med avtalstecknandet/beställningen.

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande

2. Allmänna villkor

3. Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer  

4. Allmänna kontraktsvillkor Etiskt och socialt ansvar

5. Infoblad VGR samarbete med Skatteverket

6. Leverantörsuppgifter

7. LCC blankett

2019-06-18

Sandra Andersson

sandra.m.andersson@vgregion.se

0724501125

Sista anbudsdag
6 dagar kvar

(2019-08-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-07-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-04299