Västra Götalandsregionen Bemanning Sjuksköterska Allmän till Dialysmottagning i Skene och i Borås vid SÄS.

Bemanning Sjuksköterska Allmän till Dialysmottagning i Skene och i Borås vid SÄS.

Västra Götalandsregionen

Anbudsinbjudan

Direktupphandling

Bemanning Sjuksköterskor Allmän till Dialysmottagning i Skene och Borås vid Södra Älvsborgs Sjukhus

RS 2020-03584

1 Direktupphandling av Sjuksköterskor Allmän till Dialysmottagning i Skene och I Borås vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”).

Västra Götalands läns landsting inbjuder Er att lämna anbud avseende bemanning av Sjuksköterskor Allmän till Dialysmottagning i Skene och i Borås vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

Antal sjuksköterskor/läkarkonsulter för uppdraget: 7 st SSK

Inriktning på avdelningen:

Beskrivning av uppdraget se bilaga 4, Förfrågan inför beställning av sjuksköterskor från bemanningsföretag. Blanketten ska besvaras och bifogas anbudet.

Avtalet planeras gälla från och med den 2020-06-01 till och med 2020-08-30.

Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett kontrakt med en/flera leverantör/er.

Anbud ska lämnas på hela eller delar av direktupphandlingen.

Egna referenser kan komma att tas.

2 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Västra Götalands läns landsting, nedan kallad VGR. Ytterligare information finns på www.vgregion.se

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

3 Kravspecifikation

För inriktning och krav på sjuksköterskor samt frågor och dokumentation som ska bifogas vid svar, se bilaga 4, ”Förfrågan och svar inför beställning av sjuksköterskor från bemanningsföretag”.

Anbudsgivaren ska ange i sitt anbud - namn på de offererade sjuksköterskor samt för vilken tidsperiod det gäller.

Har er konsult eget bolag skall detta tydligt framgå med bolagsnamn samt organisationsnummer.

Instruktioner gällande utdrag ur Socialstyrelsen och HSAN/IVO/HOSP:

(se bilaga 4, Förfrågan och svar inför beställning av sjuksköterska från bemanningsföretag)

Kontakta IVO tel: 010-7885000, Socialstyrelsen, rättsavdelningen tel: 075-2473000

IVO svarar på frågor som gäller om det finns tillsyns- och klagomålsärenden registrerad på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, alltså anmälningar gjorda till HSAN och tillsynsärenden i Socialstyrelsens/IVO:s diarium.

Fyll i webb-formuläret från IVO:

https://www.ivo.se/for-yrkesverksamma/begaran-om-sokning-av-allmanna-handlingar/#begara

Socialstyrelsen besvarar frågor om gällande behörighet. T. ex. uppgifter om legitimation, förskrivarkod och/eller specialistbevis, samt eventuella behörighetsinskränkningar som gäller för tillfället.

Uppgifterna hämtas ur registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, som finns kvar på Socialstyrelsen. Kontroll av legitimation till hosp@socialstyrelsen.se

Utdrag ur Socialstyrelsen ska inte vara äldre än sex (6) månader vid uppdragets början.

Villkor som ska anges i anbudet:

Bilaga 4, Förfrågan och svar med dokumentation enligt punkt 1-4 ska bilagor bifogas:

CVKontaktuppgifter från två (2) referenser och de ska vara från de två (2) senast utförda uppdragen

Bevis om Legitimation ssk/läkare samt Bevis om specialistkompetens SSK/läkare

Utdrag från Socialstyrelsen HOSP och IVO/HSAN

Samtliga frågor ska besvaras och i förekommande fall ska datum anges vid kontroll.

Bilaga 4 ska bifogas med anbudsinlämnandet

Leverantören ska vid anbudsinlämnandet ange kontaktpersoner enligt nedan:

Kontaktperson för avtalet.

Kontaktperson som ska svara för kontakten med beställande verksamhet.

Kontaktperson för Lex Maria ärenden, HSAN- samt IVO-ärenden.

4 Administrativa föreskrifter

Nedanstående administrativa föreskrifter gäller för anbudsgivning. Anbudsgivare som inte följer föreskrifterna kan komma att få anbudet förkastat.

4.1 Anbudets form samt avlämnande

Anbudet med offert ska lämnas i elektronisk form genom Visma Direktupphandlingsmodul  och vara skrivet på svenska. Namn på behörig företrädare hos anbudsgivaren samt e-postadress för ordermottagande ska framgå. Förfrågningsunderlagets dokument ska vara sparade i ursprungsformatet, övriga bilagor ska vara sparade i allmänt kända format. Offerten bör vara sparad i PDF-format. Observera att filformatet zip eller andra komprimerade filformat inte tillåts.

Det är möjligt att förändra lämnat anbud, genom att lägga till, ta bort eller byta ut redan inlämnade filer hur många gånger som helst, fram till och med sista anbudsdag och angiven tidpunkt.

Enbart enskilda filer kan tas emot av systemet och storleken på varje enskild fil som kan överföras till systemet är begränsad till 50 Mb.

4.2 Anbudstidens utgång

Anbud ska ha kommit in till VGR senast den 2020-06-09.

4.3 Frågor och svar

Anbudsgivare uppmanas att hämta detta förfrågningsunderlag från VGR:s upphandlingssystem för att säkerställa att de får information om eventuella frågor och svar, förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden. Upphandlingssystemet nås via www.vgregion.se/inkop.

Frågor eller begäran om förtydliganden eller kompletteringar med anledning av upphandlingen ställs via VGR:s upphandlingssystem så snart som möjligt efter att anbudsgivare fått del av detta förfrågningsunderlag. Frågor ställs under fliken ”Frågor och svar” för rubricerad upphandling. Om anbudsgivare vill ställa flera frågor underlättar det om dessa ställs var för sig i systemet.

VGR kommer att besvara eventuella frågor eller lämna förtydliganden eller kompletteringar via VGR:s upphandlingssystem. Endast svar lämnade på nyss angivna sätt är bindande för VGR. Anbudsgivare ansvarar för att denne tar del av de svar på frågor eller eventuella förtydliganden eller kompletteringar som publiceras på nyss angivna sätt.

4.4 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt under två (2) månader efter sista anbudsdag.

4.5 Ersättning för anbudslämnande

VGR medger inte ersättning för upprättande av anbud.

5 Sekretess

Enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut sekretess under pågående upphandling till dess att tilldelningsbeslut har meddelats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats.

Om en anbudsgivare anser att vissa uppgifter i dennes anbud omfattas av sekretess även efter att upphandlingen har avslutats åligger det anbudsgivaren att i anbudet begära sekretess genom att dels precisera vilka exakta uppgifter i anbudet som anbudsgivaren anser omfattas av sekretess, dels precisera på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om respektive uppgift röjs.

VGR omfattas av offentlighetsprincipen. Varje gång en allmän handling begärs utlämnad görs en individuell sekretessprövning. Ett beslut att sekretessbelägga uppgifter i ett anbud kräver stöd i lag samt kan överklagas och slutligen prövas av domstol. Det faktum att en anbudsgivare har begärt sekretess är därmed inte någon garanti för att uppgiften ifråga kommer att omfattas av sekretess.

Önskas sekretess på någon del av anbudet?

Om ja, precisera vilka exakta uppgifter i anbudet som anses omfattas av sekretess och på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om uppgift röjs.

6 Kommersiella villkor

6.1 Anbudspris

Pris max 553 SEK/timma enligt ramavtal.

Ersättning för obekväm arbetstid utgår från vid var tid gällande SKL:s SKR:s Allmänna bestämmelser (AB) inklusive sociala avgifter. Dessa nivåer regleras årsvis av skatteverket.

Vid uppdrag där allmänsjuksköterska är beställd och specialistsjuksköterska levereras utgår ersättning för allmänsjuksköterska.

Pris ska anges i SEK/h exkl. moms. Priset inkluderar samtliga åtagande och inga ytterligare avgifter kommer att godkännas.

Offererat pris kommer att tillämpas under hela avtalsperioden.

För fakturering se villkor i bilaga 1, avtalsvillkor.

7 Prövning av anbud

Vinnande anbud ska uppfylla de krav som anges för tjänsten, samt de krav gällande anbudsgivaren som anges i LOU och punkt 9 och 10 se nedan.

Genom att lämna anbud accepterar anbudsgivare avtalsmallen och dess bilagor i sin helhet.

8 Utvärdering

En samlad bedömning görs av anbud som uppfyller samtliga ska-krav och utvärderas enligt ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Då Beställaren eftersträvar kontinuitet vid nyttjande av konsulter är det av stor betydelse att Leverantören kan tillhandahålla en och samma konsult under hela uppdragsperioden. Med kontinuitet menas att antal konsulter bör begränsas.

Erforderliga underlag ska vara bifogade med anbudet Beställaren har rätt att meddela Leverantören att man inte godkänner viss konsult.

Leverantören ska därefter inte föreslå denna konsult till uppdrag inom beställande verksamhet.

9 Samarbete med Skatteverket

VGR samarbetar med Skatteverket för att arbeta förebyggande för att motverka att bl.a. svart arbetskraft används. Detta innebär att VGR kommer att begära in offentliga uppgifter om skattestatus från Skatteverket under upphandling och under avtalstiden.

Med uppgift om skattestatus menas uppgift om moms- och arbetsgivarregistrering, godkänd F-skatt, arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos kronofogden finns.

Utländsk leverantör ska uppfylla motsvarande registrering och skyldigheter i hemlandet.

10 Uppförandekod för leverantörer

Sveriges Regioner och Landsting vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sedan 2010 samarbetar alla Landsting och Regioner i Sverige med detta arbete och en gemensam uppförandekod har tagits fram, se bilaga 2.

Anbudsgivaren ska ta del av uppförandekoden och, om denne tilldelas avtalet, ska anbudsgivaren utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med uppförandekoden. Som bevis på att anbudsgivaren har tagit del av uppförandekoden och åtar sig att utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med denna, ska sådan anbudsgivare som tilldelas avtal ge in undertecknad uppförandekod i samband med avtalstecknandet.

Västra Götalandsregionen ser fram emot ert anbud.

Bilagor:

1. Avtalsvillkor

2. Sveriges regioners uppförandekod för leverantörer  

3. DU Allmänna kontraktsvillkor Etiskt och socialt ansvar 

4. Förfrågan och svar inför beställning av sjuksköterskor från bemanningsföretag

5. Infoblad VGR samarbete med Skatteverket

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-06-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-05-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

RS 2020-03584