Vinterväghållning

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar vinterväghållning och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Lastning och bortforsling av snömassor till angiven plats kan komma att avropas.

Varbergs Fastighets AB kommer endast att avropa från detta avtal vid behov. Varbergs Fastighets AB kommer att avropa enligt samma skötselnivå som serviceförvaltningen.

Delområdenas geografiska omfattning visas på kartor i bilagor eller digitalt kartmaterial med samma namn som Område/Tur.Ytor som ska vinterväghållas är på kartorna som regel färgmarkerade, undantag kan förekomma.

Information om områdena visas i bilaga 1. Delområden.

Föregående års ( ca 2018-01 -- 2022-01) volym var ca 20 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per område.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar vinterväghållning och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Lastning och bortforsling av snömassor till angiven plats kan komma att avropas. Pris för denna tjänst ska anges men kommer inte att utvärderas. Denna tjänst, Lastning och bortforsling av snömassor, blir som ett komplement till befintligt avtal lastbilstransporter och entreprenadmaskiner inklusive förare. Inga volymer garanteras för detta område.

Varbergs Fastighets AB kommer endast att avropa från detta avtal vid behov. Varbergs Fastighets AB kommer att avropa enligt samma skötselnivå som serviceförvaltningen. Avrop sker i från det område som respektive fastighet ligger i. Avrop ska ske i överenskommelse med entreprenören och med god framförhållning. I nuläget hanteras väghållningen internt för Varbergs Fastighets AB.

Delområdenas geografiska omfattning visas på kartor i bilagor eller digitalt kartmaterial med samma namn som Område/Tur.Ytor som ska vinterväghållas är på kartorna som regel färgmarkerade, undantag kan förekomma.

Information om områdena visas i bilaga 1. Delområden.

Föregående års ( ca 2018-01 -- 2022-01) volym var ca 20 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras. Den totala ytan som ska vinterväghållas är ungefär lika stor som under föregående avtalsperiod. Bortsett från tillkommande ytor genom nyproduktion under avtalsperioden.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Områden/ytor kan tillkomma och frånfalla. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per område.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 24 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/49