Veddige toalett

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser framtagning av bygghandlingar samt en färdig toalettbyggnad som ska placeras i centrala Veddige, Varbergs kommun. Alla ingående arbetsmoment för en komplett anslutning ingår i entreprenaden.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AFA.11 Byggherre

Varbergs kommun

Org nr: 212000-1249

432 80 Varberg

AFA.2 Orientering om objektet

AFA: 21 Översiktlig information om objektet

Totalentreprenadens omfattning är att leverera en ny offentlig toalettbyggnad till Veddige, inklusive projektering, inkoppling samt driftsättning.

AFA.22 Objektets läge

Objektet är beläget i Varbergs kommun.

AFB.11 Upphandlingsform

Upphandlingsformen är generalentreprenad.

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Förenklat förfarande, enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudslämnandet.

AFB.13 Entreprenadform

Totalentreprenad.

AFB.14 Ersättningsform

Svenska kronor (SEK).

AFB. 15 Ersättningsform för anbudsgivning

Utgår ej.

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande besöka arbetsplatsen och göra sig väl förtrogen med förutsättningar som kan påverka anbud och arbetenas bedrivande. Anbudsgivaren förutsätts att genom egna undersökningar på platsen ha skaffat sig närmare kännedom om arbetsförhållanden, terrängens beskaffenhet, framkomstmöjligheter och andra omständigheter som kan inverka på anbudsräkning.

Upphandlingens genomförande kommer att ske under följande förutsättningar:

– att alla tillstånd som påverkar upphandlingen erhålls. Förutsättning för att beställning av toalettbyggnad kommer att genomföras är att bygglov beviljas. Om bygglov inte beviljas utgår beställning och kontraktet upphör att gälla. Entreprenören ersätts för handlingar som på begäran av beställaren tagits fram för bygglov – att ekonomiska ramar ej överskrids och att erforderliga beslut fattas

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc. Anbudsgivare får genom TendSign: • Tillkommande information. • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSigns support på 0771-440 200 vardagar kl. 07.00 – 17.00, eller tendsignsupport@visma.com.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HGN 35053