Västerport etapp 1

Varbergs kommun, Varberg

Denna entreprenad avser att skapa byggbar mark genom markhöjning, utfyllnad i vattenområde, nyanläggning av ledningar inom allmän plats samt byggnation av ny kaj och dagvattenpumpstation samt viss marksanering.

I entreprenaden ingår bl.a. rivning av befintligheter såsom ledningar/kulvertar, markförlagda betongkonstruktioner, färjeramp samt delar av befintlig kaj.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HGN 2018/0308