Varbergs kommuns upphandlingar Underhållsentreprenörer inom stängsel

Underhållsentreprenörer inom stängsel

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar uppförande av stängsel, stolpar och grindar i anslutning till skolor, förskolor, arbetsområden, förråd, betesmark, Va-anläggningar och ÅVC-centraler med mera.

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AFA.11 Byggherre

Varbergs kommunOrg.nr: 212000-1249432 80 Varberg

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB)Org.nr: 556764-7606

311 21 FalkenbergVarberg Vatten ABOrg.nr: 556768-1977

311 21 FalkenbergFalkenbergs Vatten och Renhållning ABOrg.nr: 556560-8121

311 21 Falkenberg

Varbergs Fastighetsaktiebolag (VFAB)

Org.nr: 556082-0705

432 80 Varberg

Hallands Hamnar Varberg AB

Org.nr: 556453-6599

432 21 Varberg

AFA.2 Orientering om objektet

AFA: 21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingen omfattar uppförande av stängsel, stolpar och grindar i anslutning till skolor, förskolor, arbetsområden, förråd, betesmark, VA-anläggningar och ÅVC-centraler med mera.

Avtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) anbudsgivare som rangordnas efter lägst jämförelesumma enligt bilaga 1 Materialkrav och anbudspriser.

För uppdrag som överstiger 500 000 SEK antas anbud efter en förnyad konkurrensutsättning.

Avtalsperiod Avtalet löper i fyra år. Varbergs kommun har möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 3 månader. Avtalet löper dock minst 24 månader räknat från avtalets ikraftträdande.

Vid giltighetstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning.

Avtalet gäller från det att upphandlingsprocessen är klar, dock tidigast 2021-10-01

AFA.22 Objektets läge

Objekten är belägna i Varbergs kommun och delvis i Falkenbergs kommun.

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Förenklat förfarande , enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudslämnandet

AFB. 15 Ersättningsform för anbudsgivning

Utgår ej.

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande besöka arbetsplatsen och göra sig väl förtrogen med förutsättningar som kan påverka anbud och arbetenas bedrivande. Anbudsgivaren förutsätts att genom egna undersökningar på platsen ha skaffat sig närmare kännedom om arbetsförhållanden, terrängens beskaffenhet, framkomstmöjligheter och andra omständigheter som kan inverka på anbudsräkning.

Upphandling kommer att ske under följande förutsättningar: – att alla tillstånd som påverkar upphandlingen erhålls – att ekonomiska ramar ej överskrids och att erforderliga beslut fattas

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/31