Varbergs kommuns upphandlingar Underhållsentreprenörer inom Akustik

Underhållsentreprenörer inom Akustik

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar tjänster och mindre entreprenader inom Akustik och ljuddämpning.

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AFA.11 Byggherre

Varbergs kommun Org nr: 212000-1249 432 80 Varberg

Hallands Hamnar Varberg AB

Org.nr: 556453-6599

432 21 Varberg

Varbergs Fastighetsaktiebolag (VFAB)

Org.nr: 556082-0705

432 80 Varberg

AFA.2 Orientering om objektet

AFA: 21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingen omfattar sedvanliga förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten, reparationer, mindre projekt inom akustik och ljuddämpning samt leverans av frekvent efterfrågade ”akustik-/ljuddämpningsprodukter”.

Avtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) st anbudsgivare som rangordnas efter lägst jämförelsesumma enligt bilaga Prisbilaga Underhållsentreprenörer inom akustik.

Omfattningen redovisas detaljerat i sambandmed varje enskilt avrop samt att möjlighet till förnyad konkurrensutsättning finns.

Avrop kommer att ske enligt AFC/AFD.43 Avrop.

Avtalsperiod Avtalet löper i fyra (4) år och upphör att gälla efter giltighetstidens utgång utan föregående uppsägning. Kommunen har ensidig rätt att dessförinnan säga upp avtalet med en uppsägningstid om tre (3) månader. Avtalet löper dock minst ett (1) år från ikraftträdande.

Avtalet gäller från det att upphandlingsprocessen är klar, dock tidigast 2022-05-01

AFA.22 Objektets läge

Arbeten kan geografiskt blir förlagda inom hela Varbergs kommun.

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Förenklat förfarande , enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudslämnandet.

AFB.15 Ersättningsform för anbudsgivning

Utgår ej.

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande besöka arbetsplatsen och göra sig väl förtrogen med förutsättningar som kan påverka anbud och arbetenas bedrivande. Anbudsgivaren förutsätts att genom egna undersökningar på platsen ha skaffat sig närmare kännedom om arbetsförhållanden, terrängens beskaffenhet, framkomstmöjligheter och andra omständigheter som kan inverka på anbudsräkning.

Upphandling kommer att ske under följande förutsättningar: – att alla tillstånd som påverkar upphandlingen erhålls – att ekonomiska ramar ej överskrids och att erforderliga beslut fattas

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Anbudsgivare får genom TendSign:

• Tillkommande information.• Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Mercell TendSign support per e-post:tendsignsupport@mercell.comManual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-01-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/36