Varbergs kommuns upphandlingar Trygghetsskapande teknik till LSS och Socialpsykiatri.

Trygghetsskapande teknik till LSS och Socialpsykiatri.

Varbergs kommun, VARBERG

Digitalt trygghetslarmsystem med administrationsverktyg ska hyras som molntjänst. Trygghetslarmsystemet med tillbehör ska vara trådlöst och batteriförsörjt till 100 %. Digitalt trygghetslarmsystem ska vara anpassningsbart för kund/brukare och verksamhet. Se upphandlingsunderlag.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Socialförvaltningen gällande Trygghetsskapande teknik till LSS och Socialpsykiatri i Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar Trygghetsskapande teknik till LSS och Socialpsykiatri till Socialförvaltningen i Varbergs kommun och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Angivna volymer ska ses som ett riktmärke och vara behjälplig vid Leverantörens prissättning.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör, vinnande leverantör. Socialförvaltningen godkänner inte i denna upphandling något Finanserings institut/bolag som vi tecknar avtal med som avtalspartner bredvid vinnande anbudsgivare. Samtliga avtalsförhållanden ska ske med vinnande anbudsgivare.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 2 875 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Socialförvaltningen, Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Trygghetsskapande teknik kan endast bestå av en (1) Leverantör för att kunna fungera helhetsmässigt utan avgränsningar och obruten kedja av teknik.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-22)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-05-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2020/0195