Varbergs kommuns upphandlingar Teknisk konsult Storkök

Teknisk konsult Storkök

Varbergs kommun, Varberg

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Objektet avser teknikkonsult inom storkök för projektering, besiktning/kontroll, dimensionering, kravställning vid nyproduktion, ombyggnad, inköp samt rådgivning.Dessa uppgifter utgör ej underlag för anbud utan är endast en översiktlig information om objektets innehåll. Omfattning i detalj beskrivs i övriga delar av förfrågningsunderlaget.

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10. För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

Anbud ska lämnas på det svenska språket

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AUA.2 Orientering om objektet

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Objektet avser teknikkonsult inom storkök för projektering, besiktning/kontroll, dimensionering, kravställning vid nyproduktion, ombyggnad, inköp samt rådgivning.Dessa uppgifter utgör ej underlag för anbud utan är endast en översiktlig information om objektets innehåll. Omfattning i detalj beskrivs i övriga delar av förfrågningsunderlaget.

AvtalsperiodAvtalet löper i fyra år. Varbergs kommun har möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 3 månader . Avtalet löper dock minst 24 månader räknat från avtalets ikraftträdande. Vid giltighetstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning.Avtalet gäller från det att upphandlingsprocessen är klar, dock tidigast

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen

Upphandling kommer att ske under följande förutsättningar:– att alla tillstånd som påverkar upphandlingen erhålls– att ekonomiska ramar ej överskrids och att erforderliga beslut fattas

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Anbudsgivare får genom TendSign:

• Tillkommande information. • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com.

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@mercell.com

Instruktionsfilm finns på: Lämna elektroniskt anbud i Visma TendSign - YouTube

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/16