Varbergs kommuns upphandlingar Teknisk konsult MKB/NVI naturvårdsutredningar

Teknisk konsult MKB/NVI naturvårdsutredningar

Varbergs kommun, Varberg

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10. För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

Anbud ska lämnas på det svenska språket

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AUA.2 Orientering om objektet

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Varbergs kommun inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal om tekniska konsulttjänster med fokus på naturvärdesinventering och miljökonsekvensbeskrivningar samt konsult för hållbarhetsbedömningar.

De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller för tekniska konsulter framgår i upphandlingsdokumentet.

Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras.

AvtalsperiodAvtalet löper i fyra år. Varbergs kommun har möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid på tre månader. Avtalet löper dock minst 24 månader räknat från avtalets ikraftträdande. Vid giltighetstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning.Avtalet gäller från det att upphandlingsprocessen är klar, dock tidigast

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Enstegsupphandling enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen

Upphandling kommer att ske under följande förutsättningar:– att alla tillstånd som påverkar upphandlingen erhålls– att ekonomiska ramar ej överskrids och att erforderliga beslut fattas.

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Anbudsgivare får genom TendSign:

• Tillkommande information. • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com.

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Mercell TendSign support per e-post: tendsignsupport@mercell.com

Instruktionsfilm finns på: Lämna elektroniskt anbud i Visma TendSign - YouTube

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/70