Varbergs kommuns upphandlingar Teknisk konsult - Fukt och saneringsutredningar

Teknisk konsult - Fukt och saneringsutredningar

Varbergs kommun, Varberg

Ramavtalet omfattar tekniska konsulter fukt- och saneringsutredningar för inomhusmiljö och miljöinventeringar för successiva avrop vilka omfattar både kortare och längre uppdrag samt uppdrag med kort inställelsetid.

All erfoderlig utrustning såsom IT-utrustning etc. tillhandahålls av leverantören.

Konsulten arbetar alltid på uppdrag av Beställarens ombud och ska hållas upprättad om updragets framdrift enligt överenskommelse i avropet. Detta ska ske genom kontinuerlig avstämning av utförda moment samt genom digitala och-/eller fysiska möten i överenskommen ordning.

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10. För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

Anbud ska lämnas på det svenska språket

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras.

AUA.2 Orientering om objektet

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Ramavtalet omfattar tekniska konsulter fukt- och saneringsutredningar för inomhusmiljö och miljöinventeringar för successiva avrop vilka omfattar både kortare och längre uppdrag samt uppdrag med kort inställelsetid.

All erfoderlig utrustning såsom IT-utrustning etc. tillhandahålls av leverantören.

Konsulten arbetar alltid på uppdrag av Beställarens ombud och ska hållas upprättad om updragets framdrift enligt överenskommelse i avropet. Detta ska ske genom kontinuerlig avstämning av utförda moment samt genom digitala och-/eller fysiska möten i överenskommen ordning.

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen

Avbrytande

Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande. Beställaren förbehåller sig även rätten att avbryta upphandlingen om anbud överskrider budget eller politiska beslut som påverkar förutsättningarna för uppdragets genomförande

Detta innebär bl. a. att Beställaren har rätt att avbryta upphandlingen om:

endast olämpliga, oacceptabla eller ogiltiga anbud lämnas - brister i upphandlingsdokumentet

bristande konkurrens

om vinnande anbuds prissättning gör att kostnaden förväntas bli oskälig

I enlighet med LOU ska onormalt låga anbud förkastas. Anbudsgivaren ska på uppmaning inkomma med förklaring av sin prissättning inom tre arbetsdagar från en sådan begäran.

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/23