Varbergs kommuns upphandlingar Teknisk konsult - Fukt och saneringsutredningar

Teknisk konsult - Fukt och saneringsutredningar

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun inbjuder till att inkomma med anbud i upphandlingen gällande Fukt- och saneringsutredningar för successiva avrop vilka omfattar både kortare och längre uppdrag samt uppdrag med kort inställelsetid.

Varbergs kommun inbjuder till att inkomma med anbud i upphandlingen gällande Fukt- och saneringsutredningar för successiva avrop vilka omfattar både kortare och längre uppdrag samt uppdrag med kort inställelsetid.

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10. För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

Anbud ska lämnas på det svenska språket

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras. Koder med (*) avser koder som kan komma att kompletteras/justeras av Beställaren.

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen

Avbrytande

Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande. Beställaren förbehåller sig även rätten att avbryta upphandlingen om anbud överskrider budget eller politiska beslut som påverkar förutsättningarna för uppdragets genomförande

Detta innebär bl. a. att Beställaren har rätt att avbryta upphandlingen om:

endast olämpliga, oacceptabla eller ogiltiga anbud lämnas - brister i upphandlingsdokumentet

bristande konkurrens

om vinnande anbuds prissättning gör att kostnaden förväntas bli oskälig

I enlighet med LOU ska onormalt låga anbud förkastas. Anbudsgivaren ska på uppmaning inkomma med förklaring av sin prissättning inom tre arbetsdagar från en sådan begäran.

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Anbudsgivare får genom TendSign:

• Tillkommande information. • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com.

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@mercell.com

Instruktionsfilm finns på: Lämna elektroniskt anbud i Visma TendSign - YouTube

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/104