Varbergs kommuns upphandlingar Städning av offentliga toaletter, gästhamnstoaletter, arbetsbodar, stränder samt Varbergs centrum

Städning av offentliga toaletter, gästhamnstoaletter, arbetsbodar, stränder samt Varbergs centrum

Varbergs kommun, Varberg

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Varbergs kommun vill genom denna upphandling teckna ramavtal för löpande avrop med entreprenör avseende städning av offentliga toaletter, gästhamnstoaletter, arbetsbodar, stränder, samt städning under helger i Varbergs centrum.

Upphandlingen är uppdelad i två delar, med möjlighet att lämna anbud på en eller båda delarna, enligt följande:

Anbudsområde A: Städning av offentliga toaletter, gästhamnstoaletter och arbetsbodar. Vänligen se vidare information under anbudsområde A i upphandlingsdokumentet.

Anbudsområde B: Städning av stränder under säsong (15 maj- 15 september) samt städ av Varbergs centrum på helger. Vänligen se vidare information under anbudsområde B i upphandlingsdokumentet.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Varbergs kommun vill genom denna upphandling teckna ramavtal för löpande avrop med entreprenör avseende städning av offentliga toaletter, gästhamnstoaletter, arbetsbodar, stränder, samt städning under helger i Varbergs centrum.

Entreprenören kommer att ha ett lokalvårdsansvar med avseende på bemanning, utförande, uppföljning samt utveckling av verksamheten. I de fall att angiven lokalvårdsanvisning enligt lokalvårdsplan inte är tillämplig på grund av olika orsaker ska en anpassning göras genom skriftlig överenskommelse mellan Beställaren och Leverantören.

I denna upphandling har vi med dialogkrav på social hänsyn. Se vidare information under punkten social hänsyn i underlaget.

Upphandlingen är uppdelad i två delar, med möjlighet att lämna anbud på en eller båda delarna, enligt följande:

Anbudsområde A: Städning av offentliga toaletter, gästhamnstoaletter och arbetsbodar. Vänligen se vidare information under anbudsområde A i upphandlingsdokumentet.

Anbudsområde B: Städning av stränder under säsong (15 maj- 15 september) samt städ av Varbergs centrum på helger. Vänligen se vidare information under anbudsområde B i upphandlingsdokumentet.

Extra städning och extra påfyllning av förbrukningsmaterial kan också förekomma och ska kunna avropas vid behov, gäller både anbudsområde A och B. Ersättning för extra städ och extra påfyllning regleras vid avropet enligt angivet timpris.

Föregående års (2019-03 -- 2022-12) volym var ca 12 300 000 SEK för både område A och B och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.Varav extra avrop utgör 2 400 000 SEK av detta belopp.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per område.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 15 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/109