Varbergs kommuns upphandlingar Städmaterial, kem, papper- och plastprodukter

Städmaterial, kem, papper- och plastprodukter

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar Varbergs kommun samt Varbergs fastighetsaktiebolags behov av städmaterial, städkemikalier, mjukpapper samt livsmedelstillbehör i papper och plast.

Upphandling omfattar även vissa första-hjälpen produkter.

Upphandling av städmaterial, städkemikalier, mjukpapper samt livsmedelstillbehör i papper och plast.

Omfattning

Upphandlingen omfattar köp av städmaterial, städkemikalier samt förbrukningsmaterial i papper och plast och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2019-01 -- 2023-01) volym var ca 26 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav varor som avropas. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Volymen för deltagande bolag:

VFAB - 20 000 SEK

Takvolym

Takvolym för ramavtalet uppgår till 28 600 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/27