Varbergs kommuns upphandlingar Skötsel av utemiljö

Skötsel av utemiljö

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser tjänster inom skötsel av utemiljö. Framförallt skötsel av gräsmattor men även tjänster inom trädgårdsskötsel, såsom exempelvis skötsel av rabatter, buskar, grusgångar, asfalt- och andra hårdgjorda ytor med mera.

Anbud ska lämnas på svenska språket.

Följande myndigheter omfattas av detta avtal:

Varbergs kommunOrg.nr: 212000-1249432 80 Varberg

Varbergs Fastighetsaktiebolag (VFAB)Org.nr: 556082-0705432 80 Varberg

Varberg Vatten ABOrg.nr: 556768-1977

Hallands Hamnar Varberg ABOrg.nr: 556453-6599432 21 Varberg

Objekten befinner sig inom Varbergs kommun.

Anbud ska omfatta hela uppdraget.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör för hela uppdraget.

Den anbudsgivare som har kvalificerat sig och som har lägst anbudspris kommer att antas.

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

AFB. 15 Ersättningsform för anbudsgivning

Utgår ej.

Upphandlingen avser tjänster inom skötsel av utemiljö. Framförallt skötsel av gräsmattor men även tjänster inom trädgårdsskötsel, såsom exempelvis skötsel av rabatter, buskar, grusgångar, asfalt- och andra hårdgjorda ytor med mera.

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AFA.11 Byggherre

Följande myndigheter omfattas av detta avtal:

Varbergs kommunOrg.nr: 212000-1249432 80 Varberg

Varbergs Fastighetsaktiebolag (VFAB)Org.nr: 556082-0705432 80 Varberg

Varberg Vatten ABOrg.nr: 556768-1977

Hallands Hamnar Varberg ABOrg.nr: 556453-6599432 21 Varberg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Objektet avser de upphandlande myndigheternas behov av att köpa entreprenader/tjänster inom skötsel av utemiljö. Objekten befinner sig inom Varbergs kommun. Uppdraget omfattas av ett antal fastigheter där skötsel ska utföras enligt efterfrågat behov och krav på skötselnivå samt efter avrop. Fastigheter och omfattning kan komma att förändras under avtalstiden.

Anbud ska omfatta hela uppdraget.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör för hela uppdraget.

Den anbudsgivare som har kvalificerat sig och som har lägst anbudspris kommer att antas.

Avtal kommer att tecknas för maximalt 4 år.

AFA.22 Objektets läge

Objekten är belägna inom Varbergs kommun. Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande besöka arbetsplatsen och göra sig väl förtrogen med förutsättningar som kan påverka anbud och arbetenas bedrivande. Anbudsgivaren förutsätts att genom egna undersökningar på platsen ha skaffat sig närmare kännedom om arbetsförhållanden, terrängens beskaffenhet, verklig omfattning (då vissa uppgifter i förfrågningsunderlaget är historiska), framkomstmöjligheter och andra omständigheter som kan inverka på anbudsräkning.

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

AFB.13 Entreprenadform

Utförandeentreprenad.

I förekomande fall där beställaren så begär (exempelvis vid nyanläggningar/förändringsinsatser) efterfrågas projektering/ förslag på åtgärder (totalentreprenad). Motsvarande koder i AFC gäller i dessa fall för AFD i tillämpliga delar.

AFB.14 Ersättningsform

Svenska kronor (SEK) exkl moms.

AFB. 15 Ersättningsform för anbudsgivning

Utgår ej.

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Anbudsgivare får genom TendSign:

• Tillkommande information. • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com.

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/2