Varbergs kommuns upphandlingar Säkerhetsbesiktning lekplatser

Säkerhetsbesiktning lekplatser

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun och Varbergs fastighetsbolag upphandlar ramavtal för säkerhetsbesiktning och installationsbesiktning av lekplatser och lekredskap inom kommunens offentliga lekplatser, skolgårdar och förskolegårdar. Besiktning avser även lekplatser i flerfamiljsbostadsområden.

Anbud ska lämnas på det svenska språket

Varbergs kommun och Varbergs fastighetsbolag upphandlar ramavtal för säkerhetsbesiktning och installationsbesiktning av lekplatser och lekredskap inom kommunens offentliga lekplatser, skolgårdar och förskolegårdar. Besiktning avser även lekplatser i flerfamiljsbostadsområden.

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10. För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

Anbud ska lämnas på det svenska språket

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AUA.2 Orientering om objektet

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Ramavtal för säkerhetsbesiktning och installationsbesiktning av lekplatser och lekredskap av kommunens offentliga lekplatser, skolgårdar och förskolegårdar. Besiktning avser även lekplatser i flerfamiljsbostadsområden. Omfattning i detalj beskrivs i övriga delar av förfrågningsunderlaget.

AvtalsperiodAvtalet löper i fyra (4) år. Varbergs kommun har ensidig möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid på sex (6) månader. Avtalet löper dock minst två (2) år räknat från avtalets ikraftträdande. Vid giltighetstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning. Avtalet gäller från det att upphandlingsprocessen är klar, dock tidigast 2022-01-01

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen

Köparen förbehåller sig rätten att avbryta denna upphandling om inget inkommet anbud motsvarar ställda krav, om inkomna anbud överstiger budgeterade kostnader för upphandlingen, om politiska beslut fattas eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna förupphandlingens fullföljande eller om det finns andra sakliga skäl för att avbryta upphandlingen.

Om upphandlingen avbryts kommer en skriftlig underrättelse snarast möjligt att lämnas till upphandlingsdokumentshämtarna.

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Anbudsgivare får genom TendSign:

• Tillkommande information. • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com.

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@mercell.com

Instruktionsfilm finns på: Lämna elektroniskt anbud i Visma TendSign - YouTube

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/55