Varbergs kommuns upphandlingar Reklam och kommunikationstjänster

Reklam och kommunikationstjänster

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun och bolaget Varbergs fastighetsaktiebolag (VFAB) bjuder in leverantörer att ansöka om att få lämna anbud avseende upphandling av Reklam och kommunikationstjänster.

Upphandlingen sker i två steg

Steg 1 - Ansökan om att få lämna anbud

Steg 2 - Anbudsgivning

Omfattning

Upphandlingen omfattar Reklam och Kommunikationstjänster och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Varbergs kommun och bolaget Varbergs fastighetsaktiebolag (VFAB) bjuder in leverantörer att ansöka om att få lämna anbud avseende upphandling av Reklam och kommunikationstjänster.

Inbjudan

Varbergs kommun och bolaget Varbergs fastighetsaktiebolag (VFAB) bjuder in leverantörer att ansöka om att få lämna anbud avseende upphandling av Reklam och kommunikationstjänster.

Upphandlingen sker i två steg:

Steg 1 - Ansökan om att få lämna anbud

I det första skedet (steg 1) vill Varbergs kommun ha in ansökningar om att få lämna anbud. För detta gäller dokumentet "Inbjudan" som besvaras elektroniskt i systemet.

Bland de anbudsgivare som inkommit med ansökan och som uppfyller kvalifikationskraven kommer minst tre (3) väljas ut som har det lägsta totalpriset. Dessa går vidare till steg två (2) i processen.

Steg 2 - Anbudsgivning

I steg två ska utvalda anbudsgivare lämna arbetsprover för bedömning. Arbetsproverna ska bestå av:

Ett (1) faktiskt uppdrag - kampanj genomfört för offentlig sektor

Ett (1) faktiskt uppdrag - produktion av trycksaker/sociala kanaler

OBS dokumentet "Upphandlingsdokument - steg 2" blir aktuell för utvalda anbudsgivare först i steg 2, men bifogas redan nu för att ge samtliga anbudsgivare översyn av och information om hela anbudsprocessen.

Omfattning

Upphandlingen omfattar Reklam och Kommunikationstjänster och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingens värde fördelat på fyra (4) år uppskattas till ca (SEK) 4 000 000. Upplysningen kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 5 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-08-18)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2023-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/5