Plog och saltbilstur

Varbergs kommun, Varberg

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar Plog och saltbilstur enligt digitala kartor och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Anbudsgivaren ska även ombesörja uppsättning och nedtagning av snökäppar.

Föregående års (2020-11 -- 2022-04) volym var ca 1 700 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 2 100 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/56