Varbergs kommuns upphandlingar Natursten och betongprodukter

Natursten och betongprodukter

Varbergs kommun, Varberg

Ramavtal avseende natursten,gångbanehällar, taktila ledstråk och betongprodukter för Varbergs Kommuns och VFAB:s behov.

Avtalstid

Avtalet löper i fyra år. Parterna har möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 6 månader. Avtalet löper dock minst 24 månader räknat från avtalets ikraftträdande. Vid giltighetstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning.

Avtalsstart planeras omgående efter genomförd upphandling.

Ramavtal avseende natursten,gångbanehällar, taktila ledstråk och betongprodukter för Varbergs Kommuns och VFAB:s behov.

Allmän orientering

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande avrop/uppdrag ska ske på det svenska språket.

Ersättning för anbudsgivning utgår inte.

Omfattning

Upphandlingen avser Varbergs Kommuns och VFAB:s behov av natursten och betongprodukter. Ramavtalet är uppdelat i två separata delområden som kommer att utvärderas och tilldelas separat. Ramavtal kommer att tecknas med två (2) leverantörer per anbudsområde.

Om en leverantör vinner flera anbudsområden tecknas ett avtal per område med vinnande leverantör.

Föregående års volym (2015-01 -01- 2019-09-30) var totalt ca 6 900 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym. Natursten stod för 4 200 000 SEK och betongprodukter för 2 700 000 SEK.

Anbudsområde A - Natursten Avrop enligt detta ramavtalsområde omfattar leverans av naturstens enligt följande sortiment: storgatsten, smågatsten, gångbanehäll, kantsten, ramsten, trappsteg, blockstensmur och liknande.

Anbudsområde B - Betongprodukter Avrop enligt detta ramavtalsområde omfattar följande varor: betongprodukter typ betongplattor, betongkantsten, stödmurar och liknande.

Upphandlande myndigheter

Varbergs kommunOrg.nr: 212000-1249432 80 Varberg

Varbergs Fastighetsaktiebolag (VFAB)

Org.nr: 556082-0705

432 80 Varberg

Avtalstid

Avtalet löper i fyra år. Parterna har möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 6 månader. Avtalet löper dock minst 24 månader räknat från avtalets ikraftträdande. Vid giltighetstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning.

Avtalsstart planeras omgående efter genomförd upphandling.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen sker med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

Tilldelningsgrund

Ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till pris

Beställaren kommer att anta de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden (anbuden med det lägsta jämförelsetalen på respektive delområde) utifrån de volymer som finns angivna i prisbilagan.

Anbudsgivarna inom respektive område kommer att rangordnas enligt ovan.

Volymerna i prisbilagan baseras på ett fiktivt uppdrag och ligger enbart till grund för anbudsutvärdering.

Kvalificering och utvärdering kommer att ske genom begränsad kontroll, det innebär att endast de anbuden med lägst pris utvärderas och kvalificeras i sin helhet.

Den upphandlande myndigheten kommer att anta maximalt två (2) st anbudsgivare per anbudsområde, som har kvalificerat sig och som har lägst pris. Detta under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0343