Musikinstrument

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun bjuder in till upphandling av ramavtal avseende leverans av musikinstrument och musiktillbehör.

Omfattning

Upphandlingen omfattar leverans av musikinstrument och musiktillbehör för musikundervisning i kommunens skolor, förskolor, kulturskolor samt övrig kommunal verksamhet som efterfrågar denna typ av varor och tjänster. Upphandlingen omfattar även tjänsterna reparation och service av musikinstrument.

Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen är uppdelad i sex (6) delområden.

Blåsinstrument

Stråkinstrument

Stränginstrument

Pianoinstrument

Slagverksinstrument

PA och studioutrustning

Ramavtal kommer att tecknas med en eller flera leverantörer per delområde.

Varbergs kommun bjuder in till upphandling av ramavtal avseende leverans av musikinstrument och musiktillbehör. Upphandlingen omfattar även tjänsterna reparation och service av musikinstrument.

Allmän orientering

Varbergs kommun inbjuder till upphandling av ramavtal avseende leverans av musikinstrument och musiktillbehör för musikundervisning i kommunens skolor, förskolor, kulturskolor samt övrig kommunal verksamhet som efterfrågar denna typ av varor och tjänster. Upphandlingen omfattar även tjänsterna reparation och service av musikinstrument.

Vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar leverans av musikinstrument och musiktillbehör för musikundervisning i kommunens skolor, förskolor, kulturskolor samt övrig kommunal verksamhet som efterfrågar denna typ av varor och tjänster. Upphandlingen omfattar även tjänsterna reparation och service av musikinstrument.

Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen är uppdelad i sex (6) delområden.

Blåsinstrument

Stråkinstrument

Stränginstrument

Pianoinstrument

Slagverksinstrument

PA och studioutrustning

Ramavtal kommer att tecknas med en eller flera leverantörer per delområde.

Avrop kommer att ske genom särskild fördelningsnyckel.

Föregående års (2018-10 -- 2022-09) totala volym var ca 2 500 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav varor och tjänster som avropas.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 3 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2023-01-31

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/37