Varbergs kommuns upphandlingar Miljötekniska markundersökningar

Miljötekniska markundersökningar

Varbergs kommun, Varberg

Översiktlig information om objektet

Upphandlingen avser ramavtal för miljötekniska markundersökningar inom Varbergs kommun.

Upphandlingen avser ramavtal för miljötekniska markundersökningar inom Varbergs kommun.

Avtalsperiod:Avtalet löper i fyra år. Varbergs kommun har möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 3 månader. Avtalet löper dock minst 24 månader räknat från avtalets ikraftträdande. Vid giltighetstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning.Avtalet gäller från det att upphandlingsprocessen är klar, dock tidigast 2020-06-01

Upphandlingens värde fördelat på 4 år uppskattas till ca 10 000 000 SEK. Upplysningen om uppskattat värde lämnas som information och innebär ingen förpliktelse för Köparen. Det verkliga behovet kan komma att över-/ understiga ovan angivet värde. Antagna leverantörer ska leverera det verkliga behovet. Vid respektive avrop fastställs uppdragets omfattning, tidsplan, färdigställandetid, pris, budgetpris/takpris etc, och vad som utgör leverantörens åtagande i projektet i förhållande till beställaren enligt ramavtal och avropsavtal.

Ramavtal kommer att tecknas med minst tre (3) stycken leverantörer, under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer. Detta för att säkerställa de upphandlande myndigheternas behov. Successiva avrop kommer att ske under avtalsperioden enligt följande förutsättningar:- Uppdrag under 300 000 SEK kommer att avropas av rangordnade avtalsleverantörer.Beställaren kommer att avropa uppdrag, enligt rangordningen, där leverantör som rangordnats som nr 1 får avrop i första hand. Tackar leverantör nr 1 nej, eller inte kan leverera efterfrågad tjänst enligt efterfrågade krav (leveranstid, specifik kompetens etc), eller inom utsatt budget, eller inte svarar inom utsatt tid (2 arbetsdagar) går avropsfrågan vidare till leverantör rangordnad som nr 2 i ordningen, osv.

Förnyad konkurrensutsättning- Uppdrag som beräknas överstiga 300 000 SEK sker genom förnyad konkurrensutsättning där alla avtalsleverantörer får möjligheten att lämna anbud. De priser som lämnas i förnyad konkurrensutsättning får inte överstiga de priser som lämnats i ramavtalet. Antagna leverantörer i ramavtalet är skyldig att vid varje förnyad konkurrensutsättning lämna skriftligt meddelande till beställaren i de fall man avstår från att lämna anbud.

Valet av leverantör vid förnyad konkurrensutsättning ska ske med hänsyn till något, några eller samtliga angivna kriterier utöver avtalade minimikrav:

- Pris för uppdraget

- Referenser på konsult

- Funktionella och tekniska egenskaper

- Kompetens och erfarenhet, exempelvis särskild utbildning och erfarenhet

- Leverantörens kapacitet, exempelvis tillgänglig konsult för längre uppdrag

- Leverans- och genomförandetid

- Tidsåtgång

Vid de uppdrag arbete påbörjats och ytterligare åtgärder uppdagas som inte kunnat förutses i förväg tilldelas de tilläggsarbetena den i avropet tilldelad konsult/entreprenör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0228