Mattransporter

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun inbjuder er att inkomma med anbud avseende mattransporter från tillagningskök till förskolor, äldreboende med mera inom Varbergs kommun. Även transport av övriga livsmedel kan förekomma på vissa grupper. Mer info kommer nedan.

Vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Varbergs kommun inbjuder er att inkomma med anbud avseende mattransporter enligt nedan.

Allmän orientering

Varbergs kommun inbjuder er att delta i upphandlingen av mattransporter från tillagningskök till förskolor, äldreboende med mera inom Varbergs kommun.Även transport av övriga livsmedel förekommer på vissa grupper (se bilaga 1).

Serviceförvaltningen är en intäktsfinansierad verksamhet som ansvarar för kommunens interna stödprocesser. Intäktfinansieringen styrs av antagna regelverk för respektive avdelning. Vi är ca 400 anställda och omsätter drygt 600 mkr per år. Serviceförvaltningen satsar framåt och utvecklar hela tiden sin verksamhet för att på bästa sätt tillgodose våra kunders behov.Förvaltningen består av följande verksamheter:• Fastighet• Kost och städ• IT-avdelningKost och städ lagar varje dag ca 11 000 portioner till kommunens olika verksamheter i 21 olika tillagningskök och portioner skickas ut till ett 60-tal mottagningskök.

Vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar mattransporter och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Leverantören ska leverera tjänster i kommande avtal som präglas av professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga.

Föregående års (2017-01 -- 2020-12) volym var ca 17 600 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.Anbud kan lämnas på en, flera eller samtliga delområden/grupp. Utvärdering kommer att ske per delområde/grupp.Till varje tillagningskök är ett antal mottagningskök knutna. Anbudsgivaren lämnar pris per grupp av mottagningskök men är inte bunden att leverera maten i den ordning som Beställaren redovisat i förfrågningsunderlaget utan kan göra sina egna slingor (dock inom ramarna för leveranstiden).

Ramavtal kommer att tecknas med en eller flera leverantörer enligt beskrivning och rutt, dock max 24 leverantörer, dvs lika antal grupper som finns specificerat i prisbilagan.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 20 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/29