Varbergs kommuns upphandlingar Ledarskapsutbildning för chefer

Ledarskapsutbildning för chefer

Varbergs kommun, VARBERG

Se upphandlingsunderlag.

Ledarskapsutbildning för Socialförvaltningens chefer i Varbergs kommun

Ramavtalstid

Avtalets startdatum är 2019-06-04 och slutdatum är 2023-05-31

Upphandlingens värde

Upphandlingens totala värde exkl. moms på 4 år: 3 750 000 SEK .

Antal avtalspartners

Avtal kommer att tecknas med en (1) Anbudsgivare.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2019-06-24

Fritextsvar kan lämnas där så är lämpligt i upphandlingsdokumentet. Det är viktigt att lämna ett tydligt svar som följer strukturen. Upphandlaren skall inte behöva leta fram svar i inlämnat anbud utan det skall tydligt framgå och vara enkelt att förstå för att underlätta utvärderingen av inkomna anbud.

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha lämnats senast 2019-04-30 23:59 .

Avslutande av kontrakt och ramavtal

LOU kap 17 § 17

Den upphandlande myndigheten har möjlighet att avsluta avtalet, om

det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt §§ 9-14,2. leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå ramavtalet befann sig i någon av de situationer som avses i kap 13 kap § 1 och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den bestämmelsen, eller3. Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den upphandlande myndigheten ingå kontraktet eller ramavtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2018/0287