Leasingfordon

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlande myndigheter

Varbergs kommun org.nr: 212000-1249

Varbergs fastighetsaktiebolag (VFAB) org.nr.: 556082-0705

Hallands Hamnar Varberg AB org.nr.: 556153-6599

Varberg Event AB org.nr.: 556642-2019

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar Köparens totala behov av Leasingfordon (upp till 3,5 ton) för Finansiell leasing vid nyanskaffning dvs när leasade fordon återlämnas och vid eventuell utökning av vagnparken.Behovet av nyanskaffning beräknas uppgå till cirka 70 fordon per tolvmånadersperiod.

Upphandlingen omfattar även köp av tillbehör, reservdelar, reparationer, däckskiften och däckförvaring samt service.

AvgränsningKöparen har tecknat ett separat finansieringsavtal avseende fordonsleasing.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2019-06-01

Antal avtalspartners

Avtal kommer att tecknas med samtliga kvalificerade och godkända anbudsgivare.

Tilldelningsgrund

Köparen avser teckna ramavtal med samtliga kvalificerade anbudsgivare.

Upphandlande myndigheter

Varbergs kommun org.nr: 212000-1249

Varbergs fastighetsaktiebolag (VFAB) org.nr.: 556082-0705

Hallands Hamnar Varberg AB org.nr.: 556153-6599

Varberg Event AB org.nr.: 556642-2019

Upphandlingens omfattning

Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal med Anbudsgivare som kan tillhandahålla Leasingfordon med god service från avrop till eventuell återlämning av fordonet. Anbudsgivaren ska leverera en tjänst/vara som präglas av professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga.

Upphandlingen omfattar Köparens totala behov av Leasingfordon (upp till 3,5 ton) för Finansiell leasing vid nyanskaffning dvs när leasade fordon återlämnas och vid eventuell utökning av vagnparken.Behovet av nyanskaffning beräknas uppgå till cirka 70 fordon per tolvmånadersperiod.

Upphandlingen omfattar även köp av tillbehör, reservdelar, reparationer, däckskiften och däckförvaring samt service.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas.

Upphandlingen omfattar endast fabriksnya fordon, tillbehör och reservdelar.

Upphandlingen omfattar inte Operationell leasing.

AvgränsningKöparen har tecknat ett separat finansieringsavtal avseende fordonsleasing. Denna upphandling omfattar således inte finansiering av de fordon som ska införskaffas.

Avtalstid

Avtalet löper i fyra (4) år och upphör att gälla efter giltighetstidens utgång utan föregående uppsägning. Parterna har ensidig rätt att dessförinnan säga upp avtalet med en uppsägningstid om tre (3) månader. Avtalet löper dock minst två (2) år från ikraftträdande. Planerad avtalsstart är 2019-06-01

Antal avtalspartners

Avtal kommer att tecknas med samtliga kvalificerade och godkända anbudsgivare.

Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Upphandling kommer att ske under följande förutsättningar: – att alla tillstånd som påverkar upphandlingen erhålls – att ekonomiska ramar inte överskrids och att erforderliga beslut fattas

Om upphandlingen avbryts kommer en skriftlig underrättelse snarast möjligt att lämnas till upphandlingsdokumentshämtarna.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen sker med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kommer antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

Elektroniska anbud

Anbud lämnas elektroniskt genom www.tendsign.com. Anbudsgivaren ska registrera sig i TendSign.

Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress , kontaktuppgifter etc.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support. TendSign support har öppet vardagar 07.00-17.00

Användning av upphandlingssystemet TendSign är kostnadsfritt för Anbudsgivaren. Anbudsgivaren får genom TendSign: - tillkommande information - kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet

- en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav är uppfyllda

Anbudsutvärdering

Bedömning av anbudsgivare och anbud görs i tre steg. Steg 1 Kvalificering av anbudsgivaren Steg 2 Kvalificering av varan/tjänsten Steg 3 Utvärdering av utvärderingskriterier Med ska-krav avses krav som måste vara uppfyllda för att anbudet ska kunna antas.

Lottning kommer särskilja anbud vid antagning om lika anbud inkommer.

Tilldelningsgrund

Köparen avser teckna ramavtal med samtliga kvalificerade anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2018/0554