Leasingfordon

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop (FKU) av det samlade behovet under avtalstiden.

Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal med Anbudsgivare som kan tillhandahålla Leasingfordon med god service från avrop till eventuell återlämning av fordonet.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop (FKU) av det samlade behovet under avtalstiden.

Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal med Anbudsgivare som kan tillhandahålla Leasingfordon med god service från avrop till eventuell återlämning av fordonet. Anbudsgivaren ska leverera en tjänst/vara som präglas av professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga. Upphandlingen omfattar beställarens totala behov av Leasingfordon (upp till 3,5 ton) för Finansiell leasing vid nyanskaffning dvs när leasade fordon återlämnas och vid eventuell utökning av vagnparken.Behovet av nyanskaffning beräknas uppgå till cirka 90 fordon per tolvmånadersperiod. Upphandlingen omfattar även köp av tillbehör, reservdelar, reparationer, däckskiften och däckförvaring samt service.Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas. Upphandlingen omfattar endast fabriksnya fordon, tillbehör och reservdelar.

Föregående års (2018-07 -- 2023-03) volym var ca 70 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verk liga behov.Ramavtal kommer att tecknas med samtliga kvalificerade och godkända leverantörer.

AvgränsningBeställaren har tecknat ett separat finansieringsavtal avseende fordonsleasing. Denna upphandling omfattar således inte finansiering av de fordon som ska införskaffas.

Upphandlingen omfattar inte Operationell leasing.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 84 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/25