Läromedel

Varbergs kommun, Varberg

Ramavtal för läromdel, fack- och skönlitteratur med samordnade inköp och distribution.

Ramavtal för läromdel, fack- och skönlitteratur med samordnade inköp och distribution

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar samordnade inköp och distribution av läromedel samt fack- och skönlitteratur och kommer att resultera i två ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet för dessa områden under avtalstiden.

Läromedel innebär material för undervisning såsom tryckta läroböcker, digitala läromedel och annat pedagogiskt material, samt fortbildningsmaterial för lärare.

Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar:

Del 1 - Läromedel

Del 2 - Fack- och skönlitteratur

Upphandlingen omfattar inte biblioteksböcker då detta ingår under annat avtal.

Föregående års (2018-04 -- 2022-03) volym för läromedel var ca 30 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym för inköp av läromedel.

Föregående års (2018-04 -- 2022-03) volym för fack- och skönlitteratur var ca 4 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym för inköp av litteratur.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav varor som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per del.

TakvolymTakvolym för ramavtalet för läromedel uppgår till 37 400 000 SEK.

Takvolym för ramavtalet för Litteratur uppgår till 4 400 000 SEK.

Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/32