Varbergs kommuns upphandlingar Konsulttjänster inom detaljplanering enligt PBL

Konsulttjänster inom detaljplanering enligt PBL

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar löpande avrop av konsulttjänster inom detaljplanering enligt PBL.

Ytterligare information om upphandlingsföremålet framgår av upphandlingsdokumenten.

Upphandlingen omfattar löpande avrop av konsulttjänster inom detaljplanering enligt PBL.

Ytterligare information om upphandlingsföremålet framgår av upphandlingsdokumenten.

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AUA.2 Orientering om objektet

AUA.21 Översiktlig information om objektet*

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom detaljplanering enligt plan- och bygglagen (PBL), vilket kan inkludera skisser, förstudier, program och planutredningar.

Leverantören ska tillhandahålla ett konsultteam bestående av:

Uppdragsledande konsult

Handläggande konsult

Medverkande konsult

Uppdrag utförs från den plats som är mest lämpligt utifrån uppdragets karaktär och behov. Viss arbetstid kan komma att ske/utföras på plats i Beställarens lokaler. All erforderlig utrustning såsom IT-utrustning etc. tillhandahålls av leverantören.

Konsult arbetar alltid på uppdrag av stadsbyggnadskontoret. Beställarens ombud ska hållas underrättad om uppdragets framdrift. Detta ska ske genom kontinuerlig avstämning av utförda moment samt genom digitala och-/eller fysiska möten i överenskommen ordning.

Ytterligare information om ramavtalets omfattning framgår av AUC.1.

Vid avrop anges översiktlig information om respektive uppdrag.

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen

AvbrytandeBeställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande. Beställaren förbehåller sig även rätten att avbryta upphandlingen om anbud överskrider budget eller politiska beslut som påverkar förutsättningarna för uppdragets genomförande.

Detta innebär bl. a. att Beställaren har rätt att avbryta upphandlingen om:

endast olämpliga, oacceptabla eller ogiltiga anbud lämnas - brister i upphandlingsdokumentet

bristande konkurrens

om vinnande anbuds prissättning gör att kostnaden förväntas bli oskälig

I enlighet med LOU ska onormalt låga anbud förkastas. Anbudsgivaren ska på uppmaning inkomma med förklaring av sin prissättning inom tre arbetsdagar från en sådan begäran.

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Anbudsgivare får genom TendSign:

• Tillkommande information. • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com.

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@mercell.com

Instruktionsfilm finns på: Lämna elektroniskt anbud i Visma TendSign - YouTube

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/84