Varbergs kommuns upphandlingar Konsulttjänst planarkitekt för fördjupad översiktsplan Väröbacka

Konsulttjänst planarkitekt för fördjupad översiktsplan Väröbacka

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun planerar, tillsammans med Trafikverket och Region Halland, för en ny tågstation i Värö.

I arbetet med FÖP Väröbacka ser kommunen behov av konsultstöd. Det huvudsakliga syftet med uppdraget är att bistå kommmunens arbetsgrupp med plankompetens samt att ta fram de planhandlingar som krävs, så som planbeskrivning och mark- och vattenanvändningskarta.

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AUA.2 Orientering om objektet

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Avtalet omfattar konsultstöd för kommunens arbetsgrupp gällande "Fördjupad översiktsplan (FÖP) Väröbacka" som i huvudsak omfattar plankompetens (planarkitekt). Med plankompetens menas att ta fram de planhandlingar som krävs såsom: planeringsförutsättningar, planbeskrivning, mark- och vattenanvändningskarta samt samråds- och granskningshandlingar.

Konsulten kommer ingå i arbetsgruppen och omfattar i huvudsak följande delar:

Delta på regelbundna arbetsgruppsmöten

Delta på övriga arbetsmöten, tex workshop, platsbesök och dyl.

Delta på avstämningar med projektledningen

Bidra med plankompetens i arbetet

Skriva texter till samrådshandlingar för FÖP Väröbacka

Ta fram mark- och vattenanvändningskarta för FÖP Väröbacka

Bearbetning/revidering efter samråd

Bearbetning/revidering efter granskning

Ytterligare information om ramavtalets omfattning framgår av AUC.1.

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Enstegsupphandling enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen

AvbrytandeBeställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande. Beställaren förbehåller sig även rätten att avbryta upphandlingen om anbud överskrider budget eller politiska beslut som påverkar förutsättningarna för uppdragets genomförande.

Detta innebär bl. a. att Beställaren har rätt att avbryta upphandlingen om:

endast olämpliga, oacceptabla eller ogiltiga anbud lämnas - brister i upphandlingsdokumentet

bristande konkurrens

om vinnande anbuds prissättning gör att kostnaden förväntas bli oskälig

I enlighet med LOU ska onormalt låga anbud förkastas. Anbudsgivaren ska på uppmaning inkomma med förklaring av sin prissättning inom tre arbetsdagar från en sådan begäran.

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Anbudsgivare får genom TendSign:

• Tillkommande information. • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com.

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@mercell.com

Instruktionsfilm finns på: Lämna elektroniskt anbud i Visma TendSign - YouTube

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-29)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0299