Varbergs kommuns upphandlingar Inbjudan Konst på landsbygd - konst uppåt väggarna 2022

Inbjudan Konst på landsbygd - konst uppåt väggarna 2022

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer eller konstnärsgrupper att inkomma med anbud/intresseanmälan i upphandling av Konst på landsbygd - konst uppåt väggarna.

Bakgrund och syfte

Varbergs kommun verkar för goda och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen, både i staden och på landsbygden. I kommunen genomförs sedan 2017 en särskild satsning på Konst på landsbygd. Konst är en av flera viktiga områden som kan bidra till hållbara livsmiljöer. I syfte att stärka samverkan mellan konst, design, form, kulturarv och arkitektur introducerades 2018 det nationella politikområdet Gestaltad livsmiljö. Med målet att omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer ska kunna bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle och ge förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Skolan är en viktig livsmiljö för barn och unga. De tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolans inom- och utomhusmiljöer. Skolans fysiska miljö är en av flera viktiga faktorer för barns trivsel, hälsa, lärande och upplevd meningsfullhet. Att skapa förutsättningar för barn att påverka sin livsmiljö är centralt såväl i Förenta nationernas konvention om barns rättigheter som trädde i kraft den 1 januari 2020 och i politikområdet Gestaltad livsmiljö.

I det här projektet ska två skolor på landsbygden gestaltas med konst. Den konstnär som får uppdraget uppmuntras att arbeta i medskapande processer tillsammans med barnen i någon del av projektet. Tonvikten kommer att ligga på dialogen mellan konstnären och eleverna som blir en del av det konstnärliga arbetet. Projektet ska resultera i konst på en eller flera innerväggar. Konstnären ansvarar för slutresultatet som ska bli ett permanent konstverk. Det kan vara en väggmålning eller skulpturalt.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska alternativt engelska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-04-04)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2022-03-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KFN 2021-0145