Varbergs kommuns upphandlingar Förvaltningsrevision

Förvaltningsrevision

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av förvaltningsrevision.

Upphandlingens omfattning

Uppdragen avser räkenskapsåren 2020 t.o.m. 2022. Uppdragen avslutas när revisorerna och lekmannarevisorerna avlämnat revisionsberättelse respektive granskningsrapport för sista räkenskapsåret i avtalsperioden. Det innebär att uppdragen avslutas under våren 2022 om inte förlängning sker. Parterna har möjlighet till förlängning med 1 år vid 2 tillfällen. B

Upphandlingen omfattar följande:

- Lagstadgad revision

- Förvaltningsrevision

- Sekretariat, sammanträden

- Sakkunniga till lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen

Revisionsarbetet omfattar lagstadgad revision och förvaltningsrevision. Förvaltningsrevision innebär revisionstjänster på uppdrag t ex intern kontroll, ansvarsutövning och fördjupade granskningar.

Huvuddelen av uppdraget består i att vara sakkunniga till kommunens revisorer.

Sakkunniga till lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen kommer att avropas vid behov.

Upphandling av förvaltningsrevision.

Upphandlingens omfattning

Uppdragen avser räkenskapsåren 2020 t.o.m. 2022. Uppdragen avslutas när revisorerna och lekmannarevisorerna avlämnat revisionsberättelse respektive granskningsrapport för sista räkenskapsåret i avtalsperioden. Det innebär att uppdragen avslutas under våren 2022 om inte förlängning sker. Parterna har möjlighet till förlängning med 1 år vid 2 tillfällen. Beställaren ska senast tre månader före aktuellt räkenskapsårs slut skriftligen påkalla optionsår. Om beställaren inte gör det krävs överenskommelse parterna emellan för att förlängning ska ske.

Upphandlingen omfattar följande:

- Lagstadgad revision

- Förvaltningsrevision

- Sekretariat, sammanträden

- Sakkunniga till lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen

Revisionsarbetet omfattar lagstadgad revision och förvaltningsrevision. Förvaltningsrevision innebär revisionstjänster på uppdrag t ex intern kontroll, ansvarsutövning och fördjupade granskningar. Förvaltningsrevision är starkt framåtsyftande och inriktas särskilt på ändamålsenlighet och effektivitet i kommunens verksamheter. Tidsmässigt är förvaltningsrevisionen dominerande.

Den grundläggande granskningen består av tre delar; granskning av delårsrapport och årsredovisning, granskning av måluppfyllelse samt granskning av intern styrning och kontroll. Revisorerna upprättar årligen en revisionsplan som ger ramar för inriktning och omfattning. Där övervägs väsentlighet och risk vid inriktningen. Uppdragsgivaren förbehåller sig rätt att göra omfördelningar mellan olika delinsatser.

Huvuddelen av uppdraget består i att vara sakkunniga till kommunens revisorer.

Sakkunniga till lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen kommer att avropas vid behov.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-04-01

Fritextsvar ska lämnas direkt i upphandlingsdokumentet. Hänvisning till bilagor där det inte särskilt efterfrågas accepteras inte. Svar som enbart finns i bilagor medför att anbudet inte utvärderas.

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0218