Varbergs kommuns upphandlingar Flyttjänster, Flytt/ grovstäd och Magasinering

Flyttjänster, Flytt/ grovstäd och Magasinering

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av flyttjänster, flyttstäd/grovstäd och magasinering.

Flytt/grovstäd i lägenheter.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar Flyttjänster, flyttstäd, och magasinering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Uppdragen är av varierande storlek med både god framförhållning samt uppdrag av mer brådskande karaktär.

Upphandling av flyttjänster, flyttstäd/grovstäd och magasinering.

Flytt/grovstäd i lägenheter.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar Flyttjänster, flyttstäd, och magasinering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Uppdragen är av varierande storlek med både god framförhållning samt uppdrag av mer brådskande karaktär.

Efterfrågade tjänsterna omfattar:

1. Flyttjänster:Exempel på insatser kan handla om:- Flytt av/mellan Skolor/förskolor.- Flytt av kontor, kontorsinventarier och inredning i kontor samt enklare demonterings- och monteringstjänster i samband med flytt- Flytt av arkiv, arkivskåp, kassaskåp och andra svårflyttade inventarier- Flytt av bohag och lösöre ifrån bostäder

I tjänsten ingår nödvändig emballering och förflyttning av flyttgodset, ned och uppackning, demontering och montering.2. Flytt-/grovstäd:Exempel på insatser kan handla om:

- Städning av lägenheter i direkt samband med flytt- Sanering av lägenheter vid grov nedsmutsning.

3. Magasinering- magasinering i samband med flytt- magasinering ska kunna erhållas i både kallförråd och varmförråd.

Föregående års (2019-01 -- 2022-12) volym var ca 3 530 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.

Ramavtal kommer att tecknas med max tre (3) leverantörer om tillräckligt många anbud kvalificerar sig.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 5 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/13