Flygbildsprodukter

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar leverans av flygbildsprodukter som är uppdelad i tre (3) olika produkter, flygbilder, laserdata och snedbilder.

Mer information finns att tillgå i upphandlingsdokumentet.

Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Upphandling kommer att ske under följande förutsättningar: – att alla tillstånd som påverkar upphandlingen erhålls – att ekonomiska ramar ej överskrids och att erforderliga beslut fattas

Anbudsutvärdering

Bedömning av anbudsgivare och anbud görs i tre steg. Steg 1 Kvalificering av anbudsgivaren Steg 2 Prövning av leveransen Steg 3 Utvärdering Med ska-krav avses krav som måste vara uppfyllda för att anbudet ska kunna antas.

I de fall hänvisning sker till visst fabrikat i produktspecifikationen/prisbilagan är detta en kvalitetsangivelse och likvärdig produkt kan offereras.

Det är den upphandlande myndigheten som gör bedömningen om offererad produkt är likvärdig med efterfrågad produkt. Angivna kvantiteter är endast avsedda för anbudsutvärdering. Produktspecifikationen/prisbilagan ska fyllas i och bifogas anbudet.

Lottning kommer särskilja anbud vid antagning om lika anbud inkommer.

Kvalificering och utvärdering kommer att ske genom begränsad kontroll.

Vid händelse av överprövning, där den upphandlande myndigheten tilldöms att göra om utvärderingen kommer ny kvalificering ske, då endast de anbud med lägst pris utvärderats och kvalificerats i sin helhet.

Tilldelningsgrund

Ekonomiskt mest fördelaktiga

Vid utvärdering kommer det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet att antas som har det lägsta priset.

Kvalificering och utvärdering kommer att ske genom begränsad kontroll.

Den upphandlande myndigheten kommer att anta en (1) st anbudsgivare, som har kvalificerat sig och som har lägst pris.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS2019/0526