Färskt bröd

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun inbjuder er att lämna anbud i upphandlingen av färskt bröd till våra tillagnings- och mottagningskök.

Vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Varbergs kommun inbjuder er att delta i upphandlingen av färskt bröd till våra tillagnings- och mottagningskök.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar färskt bröd och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2020-01 -- 2020-12) volym var ca 1 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav varor som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 5 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Varbergs kommun har övervägt att dela upp kontraktet men funnit att så inte är lämpligt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/33