Varbergs kommuns upphandlingar Dörrautomatik samt serviceavtal

Dörrautomatik samt serviceavtal

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun inbjuder till att lämna anbud avseende dörrautomatik och serviceavtal enligt upphandlingsdokumentet.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar dörrautomatik inklusive serviceavtal och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Välkommen in med ert anbud!

Varbergs kommun inbjuder till att lämna anbud avseende dörrautomatik och serviceavtal enligt upphandlingsdokumentet.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar dörrautomatik inklusive serviceavtal och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018-01 -- 2022-01) volym var ca 2 500 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas.

Ramavtal kommer att tecknas med max tre (3) leverantörer.

Avrop kommer att ske genom rangordning/förnyad konkurrensutsättning etc.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 6 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Upphandlande myndighet har gjort en bedömning att det inte är lämpligt att dela upphandlningen fler delar då det krävs ett helhets grepp vid inköp, instalation och service av dörrautomatik

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/87