Brandkonsulter

Varbergs kommun, Varberg

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10. För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

Anbud ska lämnas på det svenska språket

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AUA.2 Orientering om objektet

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Varbergs kommun och Varbergs Fastighets AB (VFAB) inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal om tekniska konsulter inom området brandkonsulter.

De specifika krav på kompetens och erfarenhet (referensuppdrag) som gäller för brandkonsulten framgår under rubrik "Personal och kompetenskrav" under punkt AUB.51 Prövning av anbudsgivare.Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras.

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Förenklat förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen

Upphandling kommer att ske under följande förutsättningar:– att alla tillstånd som påverkar upphandlingen erhålls– att ekonomiska ramar inte överskrids och att erforderliga beslut fattas

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas inte emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Anbudsgivare får genom TendSign:

• Tillkommande information. • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlag är besvarade vid avlämnandet. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com.Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0089