BIN23-Kurs1

Varbergs kommun

1.Parter

I avtalet betecknas den upphandlande myndigheten som beställaren och säljaren som leverantören.

2.Beskrivning av uppdrag

Uppdraget gäller undervisning för utbildningen VVS-ingenjör, VIN20. Undervisningen gäller delmomentet ”projektering” inom kursen: Projektering och byggnadsteknik, 20 yhp. I uppdraget ingår att:

Ansvara för framtagning av undervisningsmaterial och upplägg för kursen/undervisningen

Förbereda material/planera för självstudier utöver schemalagd undervisning. Utbildningen räknas som heltidsutbildning.

Undervisa med ett sådant innehåll och pedagogik att de studerande kan förväntas nå de i kursplanen angivna kursmålen vad gäller kunskap, färdighet och kompetens

Publicera utbildningsmaterial, betyg samt informera de studerande via Campus Varbergs lärplattform. Inloggning och genomgång tillhandahålls av utbildningsledaren

Examinera de studerande enligt examinationsformen som anges i kursplanen

Vid skriftlig tentamen ska en ordinarie tentamen samt två olika omtentamen erbjudas de studerande om nödvändigt. Vid skriftlig inlämning har den studerande möjlighet till komplettering vid två tillfällen om nödvändigt.

Vid skriftlig tentamen skall Campus Varberg erhålla tentamen sju arbetsdagar innan tentamensdatum

Vid skriftlig tentamen ska utbildare finnas tillgänglig per telefon en (1) h de första timmarna, i det fall de studerande behöver förtydliganden.

Genomgång av tentamen (ca 2 h), på distans (videomöte), i nära anslutning till genomförd tentamen

Rätta/bedöma och betygsätta genomförda examinationer/tentamen inom femton arbetsdagar efter avslutad kurs. Betyg registreras på lärplattformen Learnpoint. Rättade tentamen postas rekommenderat till Campus Varberg, samt betygskataloger signeras skyndsamt och returneras till Campus Varberg.

Meddela utbildningsledare schema, behov av datasal, önskemål om specifik programvara samt eventuell kurslitteratur senast 8 veckor före kursstart

Ta del av utbildningens totala innehåll för att förstå helheten och ta ansvar för den del av helheten som kursen utgör. Deltagande i uppstarts- och planeringsmöten för att säkra kursinnehåll och utbildningens övergripande mål.

Hänsyn behöver tas till mindre ändringar inom kursplanen som kan förekomma. Ändringarna kan uppstå i samråd med utbildare och ledningsgrupp inför kursstart

3.Kontraktshandlingar

Ändringar och tillägg till detta avtal

Detta avtal

Förfrågningsunderlag med bilagor

Anbud/offert

4.Tider

Undervisa veckorna v. 38+39 av totalt 4 veckor, v. 38 - 41, i lokaler på Campus Varberg

Undervisa 18h/vecka enligt överenskommet schema.

Vid särskild händelse eller vid särskilda omständigheter kan Campus Varberg begära att undervisningen och examination istället sker helt eller delvis på distans.

5.Option

Köparen har option att avropa starter för de två nu beviljade utbildningsstarterna (2021, 2022) samt ytterligare, under förutsättning att fler starter beviljas av MYH och att hänsyn tas till beloppsgränsen 615 000 kr. Option kan avropas för 1 eller båda starterna i taget. Överenskommelse om option ska ske skriftligt.

6.Ekonomi

Ersättning

Enligt offererade anbudspriser av X kr/vecka exkl. moms.

25% moms tillkommer på fakturan.

Betalning

Betalning sker 30 dagar efter godkänd fakturas ankomst till beställaren och godkänd leverans.

Fakturering och e-faktura

Leverantören ska skicka elektronisk faktura. Se hemsida/ länk för mer information:

https://www.varberg.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop/ehandelochefaktura.4.66660dfe140ab7c99eb5ddc.html

Faktureringsavgifter ersätts ej. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt lag.

På fakturan ska nedanstående anges:

• Leverantörens namn och kontaktperson samt organisationsnummer

• Utbildning, klass, kurs och aktuella veckor  

• Pris och ev. rabatt

• Namn på person som avropar (Utbildningsledare), avdelning samt mottagaradress

• Referenskod för fakturering i ”fakturareferensfältet”: VBG913.

• Bilagor bör bifogas som ett (1st) dokument

Betalning ska i första hand ske till ett bankgirokonto. 

Särskild central fakturaadress finns för enstaka pappersfakturor. 

Se vår hemsida www.varberg.se vid behov.

7.Rätt till uppdragsresultatet

Konsulten har äganderätten till allt material och alla resultat som uppkommer genom Konsultens eget utförande av Uppdraget, inkluderande alla eventuella immateriella rättigheter. Uppdragsgivaren har däremot rätt att nyttja sådant material och resultat fram till dess att utbildningen har slutförts och alla examinationer är klara. Allt material som har tillgängliggjorts av Konsulten via Uppdragsgivarens utbildningsportal till de studerande ska vara fortsatt tillgängligt för Studerande, även efter att uppdraget har slutförts.

8.Uppsägning av avtal

Uppdragsgivaren äger rätt att säga upp Uppdragsavtalet till omedelbart upphörande om behovet av tjänsten förändrats beroende på omständighet som Uppdragsgivaren ej råder över, t ex minskat studerandeunderlag eller inställd utbildningsstart.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-03-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20230331-kace