Huvdiskmaskin

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Mikael Werner, Enhetschef AME

Mikael.werner@vanersborg.se

OBS! Frågor ställs i upphandlingssystemet

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Upphandlingen avser en huvdiskmaskin för Vänersborgs kommuns café "Kom in", Utredningsenheten Arbetsmarknadsenheten. 

Idag används en huvdiskmaskin Wexiödisk WD-6E och en liknande önskas där följande krav föreligger på maskinen:

-Automatisk huv

-Självdoserande (automatisk) dosering av flytande disk- och torkmedel

-Panel monterad på höger sida

-Slitstark i rostfri plåt

-Elektronisk styrning

-Digital temperaturvisning för disk- och sköljvatten

-Självtömmande diskpump

-Filter före diskpumpen för att förhindra att skräp fastnar

-Hygienkontroll HACCP

-Hylla för kembehållare på höger sida om maskinen

-Bredd 600 mm

-Flervalsprogram för disktid

-Ljudnivå max 60 dB

-Diskmaskinen ska gå att koppla in i befintligt el- och vattensystem (tid maskin Wexiödisk WD-6E)

-Bruksanvisning på svenska eller engelska ska finnas att tillgå

-Elektrisk anslutning för huvudsäkring 400V, 16A

-Frakt och installation ska ingå i offererat pris (häri ingår att koppla ifrån den gamla maskinen)

-Specifikation ska medfölja som visar att maskinen uppfyller de krav som nämns under "Kravspecifikation" 

-Maskinen ska vara installerad och klar för användning senast 2023-11-30. Faktureras under 2023.

-Vi ser gärna att bortforsling av gammal maskin specificeras med pris och ingår i offerten

Vänersborgs kommun, AME förbehåller sig rätten att göra bedömning av offerter på prisbild och upplevd kvalitet.

OBS! Alla frågor rörande upphandlingen besvaras skriftiligt i systemet. Vi besvarar därför ej frågor om upphandlingen via e-post eller telefon.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-09-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SOC 2023/207