Vänersborgs upphandlingar Direktupphandling av Fiskräknare

Direktupphandling av Fiskräknare

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av fiskräknare

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Bakgrund

Under våren 2020 byggdes infästningsanordningar med gallerstrutar ovanför laxtrappan i Strömberget, Bäveån. Där placerades då en fiskräknare som har filmat fiskarna under 2020. Denna hyrdes då under en period men nu har Kommunstyrelsen beslutat att Uddevalla kommun ska köpa in en egen fiskräknare. Fiskräknaren utgör också en del av våra naturvårdsåtgärder i kommunen. Bäveån slingrar sig genom centrum i den över 500 år gamla staden Uddevalla. Trots sitt centrala läge och unika värden lever ån ett relativt lugnt, tillbakadraget och anonymt liv. I Bäveån simmar många olika sorters fisk som tex. lax och havsöring vilket allmänheten tyvärr inte har så stor kännedom om. Fiskeintresserade i övriga delar av landet vet inte heller om att här finns stora fiskemöjligheter. Att kunna fiska i en å, mitt i centrala staden, är relativt unikt i Sverige och något som vi här i Uddevalla verkligen vill ta vara på på bästa, hållbara sätt.

En fiskräknare kommer att bidra till att uppmärksamma de unika naturvärden som finns i Bäveån och och på sikt är målet att få ett större fiskbestånd som är så stort att det går att fiska inne i centrala Uddevalla, vilket kommer att ge ett stort mervärde till staden.

Genom att placera ut en fiskräknare vid vattenfallet Strömberget tror vi att intresset för fisken och fisket ökar. Genom fiskräknaren kommer vi att kunna se hur många fiskar som passerar och vilken sorts fisk det är. Allt kommer att kunna följas via hemsida och en skärm som sitter i centrum för att öka intresset.

Vi söker nu en leverantör som kan erbjuda oss en fiskräknare med en helhetslösning som passar att placera i nuvarande rostfria anordning som redan finns installerad. Fiskräknaren ska innefatta en undervattenskamera av senaste teknik med en helhetslösning för att visualisera fiskarnas passage. 

Allmän information

Uddevalla Kommun och avdelningen för Hållbar Tillväxt önskar anbud på en totallösning med bruklig garantitid. Totallösningen skall också innefattas av service, reparation och underhåll under 5 år framåt från avtalets tecknande för att säkerställa utrustningens funktionalitet.

*Information om nuvarande fiskräknares placering i Strömberget bifogas handlingarna.

Obligatoriska krav på varan

Syftet med fiskräknaren är att kunna registrera antalet fiskar, storlek, tidpunkt och art samt filma detta i realtid. 

Vi söker ett företag som kan leverera och installera en fiskräknare enligt ovan och som erbjuder en helhetslösning med att visualisera filmerna på ett bra, visuellt tilltalande sätt.

Fiskräknaren skall innehålla ett komplett kamerasystem i en kameratunnel med mjukvara som kan registrera fiskarna på ett sådant sätt att fiskarterna kan synliggöras med film enligt den senaste tekniken. Både Uddevalla Kommun, fiskeföreningar, allmänheten och naturvårdsinsatser skall ha möjlighet att få information om antal och arter samt kunna se fisken via en hemsida.

Kameran ska känna igen, räkna, mäta fisken och spela in allt i realtid. Vi önskar också att filmer väljs ut och läggs synliga så att allmänheten kan se de fiskar som har passerat under året. 

Kameran skall installeras på så sätt att det är enkelt att ta upp och rengöra kameralinsen/glasytan regelbundet. Vilken typ av material som används skall specificeras. Det är mycket viktigt att materialet är av sådant slag att det kan hålla många år i bräckt vatten. Storleken på Fiskräknaren bör vara i Vaki-storlek.

Totallösningen skall även innefattas av service, reparation och underhåll för att säkerställa fiskräknarens funktion under 5 års tid från avtalstecknandet. 

Leverans, montering och uppstart inklusive resekostnader skall ingå i priset. Inga ytterliggare kostnader godkännas.

Statistik över antalet passerade fiskar ska även göras tillgängligt för allmänheten att följa i grafer och diagram på ett visuellt bra sätt.

Alla videofilmer över fiskarna som passerat ska göras tillgängliga för Uddevalla kommun och mejlas över regelbundet. Statistiken ska även sparas i en back-up i ert system.

Leveranstid

Fiskräknaren skall finnas på plats, vara infäst och fungera enligt ovan senast 15 November 2021. 

Pris

Anges exklusive moms enligt specifikation i enlighet med  "obligatoriska krav på varan"

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst två månader från sista anbudsdag.

Sista dag för anbud är 2021-08-01

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-07-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/00419